Konferencija ONE – Health, Environment, Society 2022

Prehrambeni sustavi nalaze se na raskrižju mnogih izazova s kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do reduciranja otpada od hrane.

Kao što je definirano ciljevima za održivu budućnost, koji su u središtu Razvojnih ciljeva UN-a i „Green Deal-a“ Europske komisije, suočavanje s navedenim izazovima zahtijeva žurnu akciju. U suradnji s drugim agencijama EU, zemljama članicama i međunarodnim partnerima, Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) opredijelila se za podršku ostvarivanju ciljeva UN-a i Europske komisije.

Kako će se u predstojećem razdoblju znanost razvijati i odgovoriti spomenutim izazovima? Sve je više dokaza da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša neodvojivi, što znači da se procjena rizika kao znanost ne može ograničiti na sigurnost hrane i hrane za životinje. Potrebno je sagledati širu perspektivu i okrenuti se pristupu „jedno zdravlje – jedan okoliš“.

Zbog toga je znanstveni program konferencije “ONE Health, Environment, Society 2022″, koja će biti održana u Bruxellesu i online od 21.-24. lipnja 2022. godine, oblikovan u suradnji s Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), Europskom agencijom za kemikalije (ECHA), Europskom agencijom za okoliš (EEA), Europskom agencijom za lijekove (EMA) i Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC).

Zemlje članice EU, EFSA-ini međunarodni partneri i znanstvenici također će biti pozvani da se uključe u razvoj znanstvenog programa konferencije.

Okupljanjem znanstvenika iz različitih znanstvenih područja i s raznolikom ekspertizom konferencija predstavlja veoma značajnu prigodu za razmjenu znanja i sudjelovanje u glavnoj debati, odnosno adresiranju ključnih tema za političku agendu EU.

U skladu s načelom održivosti, konferencija će biti održana u hibridnom formatu, koji će omogućiti sudjelovanje na daljinu i širok doseg.

Ključne teme i ciljevi:

  • Razmatranje sigurnosti hrane i hrane za životinje kroz širu perspektivu održivosti,
  • Istraživanje mogućeg razvoja znanstvene procjene rizika,
  • Osvrt na strateške ciljeve za budućnost i smjernice za regulatornu znanost,
  • Doprinos ostvarivanju ciljeva novih politika, kao što je „EU Green Deal“, te strategijama za njihovu provedbu.

Ključni datumi:

  • svibanj/lipanj 2021. – objava poziva za sažetke usmenih i poster prezentacija.
  • rujan 2021. – rok za dostavljanje sažetaka.
  • siječanj 2022. – početak registracije.
  • 21.-24. lipanj 2022.: termin konferencije.

Više informacija na https://www.one2022.eu/.