Obilježen završetak Twinning light projekta

Završna konferencija Twinning light projekta ˝Podrška jačanju izvoznog potencijala u oblasti poljoprivrednih proizvoda i hrane u Europsku uniju˝ održana je 09. veljače 2015. godine u Sarajevu. 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao jedna od dvije vodeće korisničke institucije u Bosni i Hercegovini, je u suradnji s Upravom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije, u okviru projekta realizirala praktične obuke subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH. Temeljni cilj projekta bilo je unaprjeđenje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za ispunjavanje standarda i zahtjeva EU, koji su potrebni za izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije, te doprinos daljem napretku zemlje na putu kao EU.

U obraćanju sudionicima konferencije, doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvalio je predstavnicima Delegacije Europske unije na podršci u pripremi i realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta, kako za nadležne institucije svih razina u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, tako i za subjekte u poslovanju s hranom, koji su u sklopu ekspertskih misija dobili konkretne primjedbe i preporuke, koje bi trebali ispoštovati da bi mogli izvoziti hranu životinjskog porijekla na tržište Europske unije.

Naglasio je da je ovaj projekt dao veliki doprinos u kontinuiranom procesu doedukacije predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i subjekata u poslovanju s hranom, koji Agencija provodi od svog utemeljenja, a sve u cilju što bolje primjene važećih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije je upoznao sudionike konferencije da je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju donijelo 135 propisa o hrani, koji su usklađeni sa zakonodavstvom Europske unije, što je obveza naše zemlje prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Također je istaknuo zadovoljstvo ocjenom da je u Bosni i Hercegovini uspostavljen solidan zakonski temelj za proizvodnju i izvoz mlijeka na tržište Europske unije, koja je navedena u izvješću inspekcije Ureda za hranu i veterinarstvo Europske unije nakon misije provedene u siječnju 2014. godine.

Međutim, naveo je da je pred subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini još mnogo zajedničkih izazova koje je neophodno svladati kako bi se unaprijedila razina zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, a potencijalnim izvoznicima omogućili preduvjeti za izvoz hrane na tržište Europske unije. U tematskom dijelu konferencije, direktor Agencije je održao prezentaciju u kojoj je iznio prijedloge i preporuke Agencije u cilju jačanja sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.