Objavljena Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini

U „Službenom glasniku BiH“, broj 11/24 od 13. veljače 2024. godine objavljena je Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini.

Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 76 voda, od čega su 34 prirodne mineralne i 42 prirodne izvorske vode. Jedanaest stolnih voda nalazi se na Popisu stolnih voda u Bosni i Hercegovini.

Objavom navedene Liste i Popisa prestaju važiti Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/23) i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 1/23).

Postupak priznavanja provodi Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Rješenje o priznavanju na razdoblje od pet godina od datuma priznavanja donosi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Prema zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, uvjeti za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća senzorna svojstva, zadovoljavanje zahtjeva geoloških, hidroloških, fizičkih, fizičko-kemijskih i kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, te farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, po donošenju, dostavlja mjerodavnim inspekcijskim tijelima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode.

Subjekt u poslovanju s hranom, kojem je izdano Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, obvezan je najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, provesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatira s propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-kemijska svojstva propisana Pravilnikom. Pored toga, Pravilnikom su propisane i službene kontrole koje su u nadležnosti mjerodavnih inspekcijskih tijela.

Ako proizvođač ili inspekcija, koja je mjerodavna za službene kontrole, utvrde da kvaliteta prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i uvjeti pod kojim se one eksploatiraju, proizvode ili pune nisu u skladu s Pravilnikom, proizvođač je dužan obustaviti eksploataciju, odnosno mjerodavna inspekcija nalaže obustavu proizvodnje i punjenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode do otklanjanja nedostataka.

Detaljnije informacije o procesu priznavanja voda u Bosni i Hercegovini, uključujući pregled dosad izdanih Rješenja o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode i Rješenja o upisu u Registar stolnih voda možete pronaći na sljedećoj poveznici.