Započeta izrada Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama

Na temelju točke 49. Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 2.3.2016. godine u Mostaru je održan sastanak Radne skupine za realizaciju zadataka oko izrade konačnog teksta Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama.

Na sastanku je predstavljena i zajednički razmotrena radna verzija dokumenta koju je Agencija  za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila u skladu s odredbama važećih propisa u Bosni i Hercegovini i zakonodavstvom EU koje regulira to područje.

U skladu s Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama zadužene su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, a predviđeni rok za realizaciju aktivnosti je prosinac 2016. godine.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgode primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo izravno ili putem okoliša, a isti određuje tijela koja će biti uključena, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana. Pravni temelj za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim žurnim mjerama sadržan je u članku 42. Zakona o hrani (”Službeni glasnik BiH” broj 50/04) i članku 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).