Praćenje ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini

Kako bi se utvrdila razina ostataka pesticida u proizvodima biljnog podrijetla na tržištu Bosne i Hercegovine, provjerilo je li ista sukladna važećim propisima, te poduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim entitetskim, županijskim, gradskim, općinskim, te inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH u razdoblju od 1.6. – 15.10.2016. godine provodi Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu, i to kod subjekata u poslovanju s hranom koji obavljaju otkup, preradu, uvoz ili izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Uzorci 10 vrsta voća i povrća analiziraju se na 190 aktivnih tvari, a okvirni broj laboratorijskih analiza je 25 399.

Plan praćenja ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijtela u Bosni i Hercegovini je proveden i u 2015. godini, te u 2014. godini kada je naglasak bio na područjima koja su bila zahvaćena poplavama. U svim analiziranim uzorcima voća i povrća (100 uzoraka u 2015. i 154 uzorka u 2014. godini), utvrđena razina ostataka pesticida bila je u dozvoljenim okvirima, što znači da nije bilo rizika po zdravlje potrošača. Pored toga, na temelju podataka o analizama hrane koje Agenciji dostavljaju laboratorije, u Bosni i Hercegovini su u 2015. godini urađene laboratorijske analize 533 uzorka voća i povrća na prisustvo ostataka pesticida.

Prema procjenama relevantnih međunarodnih organizacija, u uvjetima moderne poljoprivredne proizvodnje iz različitih razloga 35 % svjetske proizvodnje hrane ne dođe do potrošača, dodatnih 20% propadne u procesu skladištenja, a bez odgovarajuće primjene sredstava za zaštitu bilja, gubici bi bili daleko veći.

Primjena fitofarmaceutskih sredstava, koja su odobrena za korištenje u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini i dobrom poljoprivrednom praksom (GAP) neće dovesti do prekoračenja maksimalno dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani niti će imati štetne posljedice po zdravlje potrošača. Stoga preporučujemo subjektima u poslovanju s hranom, koji su prema Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04) odgovorni za zdravstvenu ispravnost hrane koju stavljaju na tržište, da se dosljedno pridržavaju važećih propisa i dobre poljoprivredne prakse, koja podrazumijeva nacionalno preporučenu, dozvoljenu ili registriranu sigurnu uporabu sredstava za zaštitu bilja u stvarnim uvjetima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, prijevoza, distribucije i prerade hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano radi na unaprjeđenju kontrole ostataka pesticida u hrani, pa je, pored ostaloga, laboratorijama u BiH putem IPA projekta 2008 osigurala i dodijelila opremu za analize ostataka pesticida, čija je tržišna vrijednost cca 300.000 eura. Također su u proteklom razdoblju kontinuirano provođene teoretske i praktične obuke predstavnika laboratorija i nadležnih inspekcijskih tijela, a trenutačno se uz potporu TAIEX-a u Bosni i Hercegovini održava ekspertska misija o laboratorijskim analizama pesticida i kontaminanata u hrani.