Priopćenje za javnost

Ekspertska misija na temu “Kontrolni planovi i službene kontrole u području genetski modificiranih organizama” završena je danas u Sarajevu radionicom na kojoj su stručnjaci Europske komisije predstavili sudionicima zakonodavstvo EU u navedenom području, nacionalne kontrolne planove, te načela za upravljanje rizikom u slučaju pronalaska neodobrenih GMO na tržištu Europske unije.

Radionicu je otvorio doc.dr.sc. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je upoznao nazočne da je zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u području GMO usklađena sa zakonodavstvom EU, te da je u našoj zemlji uspostavljen institucionalni okvir za kontrolu hrane na eventualno prisustvo GMO  u hrani i hrani za životinje.

“U cilju uspostavljanja sustava kontrole hrane i hrane za životinje na prisustvo genetski modificiranih organizama Agencija za sigurnost hrane BiH je u suradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u proteklom razdoblju usuglasila zakonodavstvo u području GMO i omogućila ovlašćivanje laboratorija od strane Vijeća ministara BiH. Isto tako, korištenjem međunarodnih projekata, Agencija je osigurala značajna financijska sredstva za opremanje ispitnih laboratorija za analize na eventualno prisustvo GMO u hrani i hrani za životinje i edukaciju predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorija, te potpisala Sporazum s referentnom laboratorijom za GMO iz Rima,“ naglasio je u svom izlaganju doc.dr.sc. Sejad Mačkić.

Cilj ekspertske misije, koja je uz podršku TAIEX-a održana u razdoblju 20.-22.01.2015. godine je unaprjeđenje znanja u području službenih kontrola genetski modificiranih organizama s naglaskom na planiranje i provedbu kontrolnih planova, tehnike uzorkovanja i interpretaciju rezultata ispitivanja, te pružanje informacija nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini za provedbu Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09). U ekspertskoj misiji sudjelovali su predstavnici nadležnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH,  ispitnih laboratorija ovlaštenih za analize GMO u hrani i hrani za životinje, te drugih zainteresiranih strana.