Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje razine ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, te provjere usklađenosti s propisima koji određuju najveće razine ostataka (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim i inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH, priprema Operativni plan za provedbu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Agencije i mjerodavnih inspekcijskih tijela održanom 24. veljače 2016. godine u Mostaru razmatrana je radna verzija Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu, te je, pored ostaloga, dogovoreno da će Agencija, nakon prijema i obrade prijedloga i komentara mjerodavnih inspekcijskih tijela, pripremiti konačnu verziju Operativnog plana za provedbu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu.

Programom kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u BiH za 2016. godinu planirano je uzorkovanje 139 uzoraka hrane koja će biti ispitivana na ostatke 190 aktivnih tvari. Na taj način će se provjeriti pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP) i koriste li se fitofarmaceutska sredstva u skladu s odobrenjem.