Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu

U sklopu IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz stručnu podršku projektnog konzorcija, te u suradnji s mjerodavnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila izradi Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Cilj izrade navedenog dokumenta je pružanje podrške subjektima u poslovanju s hranom, osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola i laboratorijima u procesu primjene Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu („Službeni glasnik BiH“, br. 11/13, 79/16  i 64/18) i njime obuhvaćenih obveznih kriterija, kao i davanja pregleda ostalih obveznih mikrobioloških zahtjeva.

Mikrobiološki kriteriji daju smjernice o prihvatljivosti hrane i procesa njezine proizvodnje, rukovanja i distribucije. Korištenje mikrobioloških kriterija treba biti sastavni dio provedbe postupaka temeljenih na HACCP-u i drugih mjera kontrole higijene.

Imajući u vidu veliki interes i upite različitih zainteresiranih strana u sustavu sigurnosti hrane, ovim putem obavještavamo Vas da je do donošenja novih smjernica na snazi dokument „Smjernice/Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu“ koji je dostupan na sljedećem linku:

„Smjernice/Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu“