Objavljene Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija

S ciljem pružanja potpore mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila „Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija“. Smjernice mogu poslužiti mjerodavnim inspekcijskim tijelima kao alat za procjenu rizika koji omogućava dosljedan pristup planiranju inspekcija i raspoređivanju resursa s većim posvećivanjem pozornosti objektima višeg rizika. Na taj način, putem sigurnosti hrane, moguće je unaprijediti zaštitu javnog zdravlja.

Kategorizacija rizika je složen proces, na koji može utjecati više čimbenika i za koji je potreban dovoljan broj pouzdanih podataka o svakom objektu.  Alat za procjenu rizika temelji se na utvrđenim čimbenicima rizika. Svaki čimbenik rizika ima odgovarajuće ponderirane vrijednosti (bodove) koje odgovaraju stupnju rizika koji on predstavlja. Bodovima se utvrđuje predstavlja li neki objekt  „vrlo visok“, „visok“, „srednji“, „nizak“ ili „vrlo nizak“ rizik. Za objekte višeg rizika bit će potrebno više nadzora, a za objekte nižeg rizika manje.

Smjernice sadrže četiri poglavlja i to:

  • Registracija objekata,
  • Bodovanje rizika aktivnosti rukovanja hranom,
  • Bodovanje rizika za subjekte u poslovanju s hranom,
  • Utvrđivanje kategorije rizika i učestalosti inspekcija.

Pored toga, u prilogu su dostupne tabele za bodovanje rizika aktivnosti subjekata u poslovanju s hranom, bodovanje rizika subjekata u poslovanju s hranom, ocjenu rizika svakog subjekta u poslovanju s hranom i ocjenu rizika za aktivnosti rukovanja hranom.

Svi subjekti u poslovanju s hranom moraju se pridržavati relevantnih propisa o hrani i hrani za životinje, a sukladno tomu, podliježu službenim kontrolama koje provode mjerodavna tijela. Prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini, službene kontrole trebaju se provoditi redovito, na temelju rizika i s odgovarajućom učestalošću.

Smjernice su izrađene u sklopu IPA Twinning projekta „Potpora EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ koji financira Europska unija,  te uz angažman stručnjaka iz Litve i Mađarske.

Napominjemo da smjernice ne predstavljaju zamjenu za tekst odredbi relevantnih propisa, a dostupne su na sljedećoj poveznici.