USAID/Sweden FARMA II: Tehnička potpora izradi Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz potporu stručnjaka iz Austrije, u suradnji s mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i subjektima u poslovanju s hranom pripremila Nacrt Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP pri klanju i rasijecanju peradi.

Vodič će zainteresiranim stranama ponuditi upute u vezi s upravljanjem vodom, kontrolom štetočina, čišćenjem, kontrolom temperature, upravljanjem otpadom, higijenom rada i uposlenika, obukom osoblja te informiranju o lancu prehrane, kao i o načelima HACCP-a i mikrobiološkim kriterijima za kontrolu higijene procesa proizvodnje i sigurnosti hrane.

Izrada ovog vodiča veoma je značajna za subjekte u poslovanju s hranom u kontekstu izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije.

U razdoblju od 9.-13. srpnja 2018. godine, dr. Andreas Wunsch je, uz tehničku potporu službenika Agencije, pripremio nacrt vodiča i prezentirao isti predstavnicima mjerodavnih tijela BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH te predstavnicima peradarske industrije.

USAID per2

USAID per3

Nakon lekture i redakture Agencija će vodič na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini učiniti dostupnim svim zainteresiranim stranama putem službene web stranice (www.fsa.gov.ba).