Usvojen Program rada Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donijelo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Program rada Agencije za 2020. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja s ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini te omogućavanja nesmetanog funkcioniranja trgovine hranom.

Programom rada za 2020. godinu definirani su programi, projekti i aktivnosti potrebni za unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane. To je specifični cilj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i jedan od preduvjeta za brži i učinkovitiji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postavilo kao jedan od svojih strateških ciljeva.