Zajedničko priopćenje za javnost Agencije za sigurnost hrane BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove

Usmjerenim pojačanim inspekcijskim nadzorima na tržištu i u punionicama vode u FBiH, koje su na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove, provela mjerodavna kantonalna i gradska inspekcijska tijela i Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema dostupnim i sublimiranim podacima o postupanju kantonalnih, gradskih i federalnih inspektora, utvrđeno je sljedeće:

  • vode obuhvaćene monitoringom Zavoda za javno zdravstvo FBiH kupljene su i njihovi uzorci dostavljeni na analizu nadležnoj službi Zavoda u listopadu, studenom i prosincu 2021. godine. Od sedam (7) voda koje, prema rezultatima monitoringa Zavoda sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, rok uporabe šest (6) spornih voda istekao je najkasnije do rujna 2022. godine, dok je za jednu vodu rok uporabe istekao 17.11.2022. godine. Podsjećamo, Informacija Zavoda za javno zdravstvo FBiH sačinjena je 18.10.2022. godine, a zaprimljena u FUZIP dana 25.10.2022. godine, kada je proslijeđena mjerodavnim ministarstvima zdravstva, te kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim tijelima na mjerodavno postupanje;
  • na tržištu u FBiH nisu zatečene zalihe voda iz analiziranih serija za koje je laboratorijskom analizom u tijekom monitoringa Zavoda za javno zdravstvo FBiH utvrđena neusklađenost;
  • u predmetu kontrole pojedinih kantonalnih inspekcija, za pojedinačne vode čiji su uzorci analiziranih serija u tijeku monitoringa bili neispravni, a koje su u trenutku provedbe inspekcijskog nadzora zatečene u prometu, proizvođači su dostavili izvješća ispitivanjȃ koja su obavljena tijekom redovite samokontrole. Sva dostavljena izvješća su u pogledu mikrobiološke ispravnosti odgovarala parametrima za vodu, sukladno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama;
  • u provedenim nadzorima u punionicama prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u FBiH uzeti su uzorci po nekoliko različitih serija gotovih proizvoda prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Prema zaprimljenim konačnim nalazima s aspekta mikrobiološke analize, svi ispitivani uzorci ODGOVARAJU parametrima propisanim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/10 i 32/12, čl. 19. i 20.). Inspektorima su tijekom inspekcijskog nadzora također predočeni i rezultati velikog broja redovitih (tjednih, mjesečnih, godišnjih i trogodišnjih) laboratorijskih analiza koje subjekti nadzora provode u procesu samokontrole i periodične zakonske kontrole. Svi predočeni rezultati analiza su bili uredni;
  • u izvješću nadležne kantonalne inspekcije Tuzlanskog kantona konstatirano je da je punionici vode poduzeća „GAKOM“ d.o.o. Gračanica, zbog utvrđenih nepravilnosti izrečena upravna mjera – zabrana daljnje proizvodnje i punjenja vode i distribucije zatečenih količina vode „Prirodna negazirana voda Ledena“ (2.436 komada različitih pakiranja vode), do pribavljanja rješenja mjerodavnog tijela. Subjekt u poslovanju s hranom ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, koje je potrebno za stavljanje navedene vode na tržište;
  • informacijom kantonalnog inspektora za hranu Katonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Agencija za sigurnost hrane BiH je 19.12.2022. godine obaviještena da je na tržištu Kantona Sarajevo u prometu zatečena flaširana prirodna izvorska voda „Bistrica“, proizvođača „GEMEX“ d.o.o. Sarajevo, koja ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, potrebno za stavljanje navedene vode na tržište. Rješenjem postupajućeg inspektora izrečena je upravna mjera privremene zabrane stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje iz prometa i obavještavanje svih kupaca o razlogu povlačenja. Subjekt u poslovanju s hranom podnio je Agenciji Zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode.
  • U inspekcijskim nadzorima su utvrđene i manje nepravilnosti iz područja sanitarne inspekcije, zbog čega su postupajući kantonalni sanitarni inspektori poduzeli zakonom propisane mjere s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka.

Podsjećamo da Agencija  za sigurnost hrane BiH, sukladno svojim nadležnostima, dostavlja svim inspekcijskim tijelima redovite obavijesti i preporuke u cilju praćenja stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda, a što je urađeno i u tekućoj godini. Također, nakon objave informacije ZZJZ FBiH, svim inspekcijskim tijelima u BiH Agencija je uputila Preporuku za praćenje stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda, kako bi na temelju ishoda inspekcijskog nadzora mogla pravovremeno upravljati rizikom i poduzimati mjere zaštite zdravlja i prava potrošača opozivom ili povlačenjem proizvoda s tržišta i izvještavanjem javnosti.

S druge strane, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, uprkos činjenici da za područje sigurnosti hrane jednake nadležnosti dijeli s kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim tijelima, a  primarno s ciljem zaštite javnog zdravlja, interesa i prava potrošača, te radi cjelovitog informiranja javnosti i provedbe daljnjih mjera od strane mjerodavnih tijela, dana 28.11.2022. godine kantonalnim ministarstvima zdravstva, upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima, uputila zahtjev za dostavljanje povratnih informacija o poduzetim mjerama u predmetu kontrole flaširanih voda za piće inicirane nakon zaprimanja rezultata monitoringa Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove i inspekcijska tijela u FBiH nastavljaju provedbu pojačanih inspekcijskih nadzora sukladno Preporuci Agencije za sigurnost hrane BiH za praćenje stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda.

S obzirom na to da se radi o pitanju od iznimnog javnozdravstvenog interesa, izražavamo žaljenje što o saznanjima Zavoda za javno zdravstvo FBiH o eventualnoj neusklađenosti flaširane vode nismo bili pravovremeno informirani, što je onemogućilo žurno poduzimanje mjera zaštite zdravlja i interesa potrošača na temelju rezultata monitoringa, koji je proveo Zavod za javno zdravstvo.

Kako bi se osigurala provedba mjera iz Zakona o hrani, Agencija za sigurnost hrane BiH poziva sva mjerodavna tijela da osiguraju maksimalan doprinos i međusobnu suradnju s ciljem unaprjeđenja efektivne povezanosti između funkcija procjene rizika, upravljanja rizikom i komunikacije rizika, u funkciji osiguranja visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi.