Završetak aktivnosti vezano za obilazak laboratorija za kontrolu hrane sa ekspertom EC: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini“

Tokom perioda 16.02.-18.02.2010. godine izvršen je obilazak još tri laboratorije za kontrolu hrane u BiH koje provode analize hrane i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija („Službeni glasnik BiH“ br. 37/09): Regionalnog zavoda Trebinje i Foča, te laboratorije Veterinarskog zavoda Mostar u okviru IPA programa EC Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini.