Ugovori

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao Ugovorni organ iz člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), nakon što dostavi izvještaj o postupku javne nabavke Agenciji za javne nabavke, dužan je na svojoj internetskoj stranici, objaviti osnovne elemente ugovora za postupak javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora. Objava osnovnih elemenata obavezna je i u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma. Objava se vrši na obrascu koji je sastavni dio Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15).

Podaci u Objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, za svaki pojedinačni ugovor se ažuriraju najmanje svaka tri mjeseca i moraju biti dostupni na inernetskoj stranici ugovornog organa najmanje tri godine od datuma potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Pregled osnovnih elemenata ugovora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na linkovima ispod:

Pregled Odluka o prihvatanju cijena ponuda za javne nabavke vrijednosti:

Predmet nabavkeProcijenjena vrijednost
(bez PDV-a)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge ispitivanja kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine12.038,40 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 11.342,05 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 22.004,00 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 3851,98 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala4.892,15 KM
Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 2 Nabavka tonera
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača GUMA M d.o.o. Mostar990,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IMTEC d.o.o. Mostar861,55 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo Podružnica Mostar3.862,37 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “SIVRIĆ” d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu (nabavka avio karte) dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo1.535,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu nabavka usluga smještaja u inostranstvu dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo1.809,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača “IPRESS” d.o.o. Široki Brijeg789,36 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „ALFA“ Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar807,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla84.507,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku putničkog motornog vozila40.597,44 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača MEDIA MONITORING Sarajevo1.548,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala2.333,34 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku auto guma (ljetnih)875,20 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera za mobilne printere313,50 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d.3.979,47 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar787,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu “Održavanje informatičke opreme”5.118,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluga smještaja u inostranstvu (Brisel, Belgija) dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku vizit karti od dobavljača Print centar Green Mostar60,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik monografije „Genetički modifikovani organizmi-stanje i perspektive“2.268,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera od dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar2.465,80 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Smjernica, od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn5.085,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila2.623,32 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ d.o.o. Mostar
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja monografije „Genetički modifikovani organizmi – stanje i perspektive“ od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn5.120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik Pravilnika o prehrambenim aditivima780,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IPRESS d.o.o. Široki Brijeg789,36 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik dva dokumenta iz oblasti sigurnosti hrane500,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH“ Mostar
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluga smještaja u inostranstvu (Berlin, Republika Njemačka) dobavljača “Fibula Air Travel Agency” Sarajevo528,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla83.136,90 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku dva banera za organizaciju svečanosti povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane198,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila1.820,15 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku goriva27.015,33 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Parametar d.o.o. Sarajevo1.788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d.4.250,65 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar1.820,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar2.477,51 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 1 Sarajevo - dobavljača hotel „EVROPA“ d.d. PJ-hotel „HOLIDAY“1.292,34 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 2 Banja Luka dobavljača hotel „Vidović“ 1.136,75 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 3 BRČKO – dobavljač DOO “SLOBOPROM S“ hotel „JELENA“547,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo1.970,00 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar 596,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za robe pod nazivom „Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitnih rukavica“ 170,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja sa engleskog jezika Vodiča Svjetske zdravstvene organizacije Covid 19 i sigurnost hrane – vodič za subjekte u poslovanju s hranom 400,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH” Mostar
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o. 200,00 KM
Odluka o odabiru najpovoljnijeg dobavljača za Laboratorijske usluge analiza u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla85.263,85 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja sa engleskog jezika Codex Alimentarius Vodiča za smanjivanje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAH) prilikom dimljenja i procesa direktnog sušenja 440,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo1.788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d.5.100,25 KM
Odlukа o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku kompjuterskog materijala235,044 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge tekućeg održavanja dobavljača G.D. „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar2.734,00 KM