Plan upravljanja krizom

Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama

U skladu s tačkom 49. Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila je izradi Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihova ovlaštenja i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

Pravni osnov za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama sadržan je u članu 42. Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH” broj 50/04) i članu 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se sprovode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Zajedničkim aktivnostima Agencije i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini pripremljen je Nacrt Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama koji, u skladu sa članom 42., stav 2. donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Općim planom pobliže se određuju krizne situacije i praktične procedure potrebne za upravljanje krizom, uključujući princip transparentnosti koji treba primjenjivati i strategiju komunikacije, formiranje krizne jedinice od predstavnika mjerodavnih organa i zadaci krizne jedinice. Članom 42. Zakona propisano je da opći plan naročito specificira vrste situacija u koje su uključeni direktni ili indirektni rizici po ljudsko zdravlje koji potječu od hrane i  hrane za životinje, a koji vjerojatno neće biti uklonjeni ili smanjeni na prihvatljiv nivo primjenom odredbi važećih propisa.

Planom se uređuju:

 • krizne situacije;
 • procedura za primjenu Plana;
 • uspostavljanje mreže koordinatora krize;
 • uloga krizne jedinice;
 • praktično funkcioniranje krizne jedinice (sastav, način rada, aktivnosti);
 • veza između krizne jedinice i procesa odlučivanja;
 • rješavanje krize;
 • procedure upravljanja u slučajevima potencijalno ozbiljnog rizika;
 • strategija komunikacije;
 • principi transparentnosti;
 • organi koji će biti uključeni, njihova ovlaštenja i dužnosti te način razmjene informacija.

Procedure upravljanja ustanovljene ovim Planom predstavljaju smjernice svim mjerodavnim organima u BiH.

Prijedlog Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama možete pogledati na sljedećem linku.