Uvodna riječ

Poštovani posjetioci,

Dobrodošli na web stranicu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na kojoj se možete upoznati sa našim nadležnostima i aktivnostima, koje imaju dva krajnja cilja – zaštitu zdravlja i interesa potrošača, te stvaranje uslova subjektima u poslovanju sa hranom da posluju u skladu sa principima i standardima Evropske unije i time postanu konkurentniji na domaćem i međunarodnom tržištu.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je samostalna upravna organizacija koja je započela s radom 2006. godine, a osnovana je Odlukom Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).

Vizija naše institucije je izgrađen efikasan sistem sigurnosti hrane i hrane za životinje duž cjelokupnog prehrambenog lanca, baziran na procjeni rizika, koji će osigurati visok nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača. Našu viziju nastojimo ostvariti u uskoj saradnji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, kao i nadležnim kantonalnim, gradskim i općinskim službama.

Smatramo da smo u proteklom periodu zajedničkim radom ostvarili veoma značajne rezultate, naročito na polju usklađivanja propisa o hrani sa zakonodavstvom EU, postavljanju dobrih temelja za implementaciju analize rizika, kao osnovnog alata na kojem se temelji moderni sustav sigurnosti hrane, te da smo omogućili priliku za participaciju u našim aktivnostima svim zainteresovanim stranama – akademskoj zajednici, udruženjima potrošača, subjektima u poslovanju sa hranom, udruženjima proizvođača, privrednim komorama…

Imajući u vidu ekonomsku situaciju u našoj zemlji, nastojimo osigurati što više sredstava za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u našoj zemlji kroz fondove Evropske unije i druge međunarodne projekte finansirane putem Svjetske banke, USAID-a, SIDA-e, FAO/WHO, diplomatskih misija i drugih organizacija koje pružaju tehničku pomoć.

Naravno, sistem sigurnosti hrane potrebno je kontinuirano unaprjeđivati, i to praćenjem i primjenom standarda EU, najnovijih naučnih saznanja i dostignuća, te ustrajnim i dosljednim radom na jačanju kapaciteta svih učesnika u sistemu sigurnosti hrane. Zato nam je dobrodošla i Vaša pomoć i podrška. Otvoreni smo za svaki vid saradnje i razmjene iskustava, te Vas pozivamo da nam pišete i dostavite konkretne prijedloge i ideje za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini. Sve vaše prijedloge rado ćemo razmotriti i uzeti ih u obzir prilikom planiranja i realizacije naših svakodnevnih aktivnosti.

Na kraju, nadam se da će Vam informacije koje se nalaze na našoj Web stranici biti od koristi i pomoći u Vašem svakodnevnom životu i radu.

S poštovanjem,

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor