Brza procjena rizika

Brza procjena rizika (RRA) provodi se u početnim fazama događaja ili incidenta koji predstavljaju potencijalnu zabrinutost za javno zdravlje i kada je potrebno u cilju zaštite interesa potrošača brzo donijeti odgovarajuće mjere. RRA na transparentan način osigurava skup kriterija koji pružaju podršku oni koji upravljaju rizikom o tome kakve mjere trebaju donijeti. Kako bi olakšao predloženi postupak ocjene rizika, EFSA je razvila alate koji koristi koristi podatke o potrošnji hrane iz sveobuhvatne evropske baze podataka o potrošnji hrane za pružanje ocjenu akutne i hronične izloženosti pojedinačnim namirnicama i upoređuje rezultate sa odgovarajućim toksikološkim referentnim tačkama (PRIMo – Model unosa ostataka pesticida; Brza procjena izloženosti kontaminantima (RACE)). Prilikom izrade RRA navedenu metodologiju koristi i Agencija za sigurnost hrane BiH.

Sveobuhvatnije procjene rizika, koje često uključuju provođenje kompletnih sistemskih pregleda, provode se u kasnijim fazama događaja, i za njih je potrebno više vremena i informacija.