Hemijske opasnosti

Rezidue pesticida

U skladu sa odredbama člana 12. Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, br 89/12, 92/17 i 21/19) Agencija, u saradnji s Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, uspostavlja višegodišnji program kontrole ostataka pesticida. Višegodišnji program kontrole je u skladu sa koordinisanim višegodišnjim programom kontrole koji se provodi u državama Evropske unije. U skladu sa odredbama člana 13. Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, Agencija izrađuje godišnji izvještaj o ostacima pesticida. U toku godine Agencija od laboratorija za kontrolu hrane prikuplja podatke o izvršenim laboratorijskim analizama na prisustvo ostataka pesticida u/na hrani. Prikupljeni podaci se objavljuju jednom godišnje u Izvještaju iz oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Kontaminanti

U toku godine Agencija od laboratorija za kontrolu hrane prikuplja podatke o izvršenim laboratorijskim analizama na prisustvo kontaminanata u hrani. Prikupljeni podaci se objavljuju jednom godišnje u Izvještaju iz oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Aditivi

Prehrambeni aditiv je svaka supstanca koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakovanju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se očekuje da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati direktno ili indirektno sastojak hrane.

Aditiv se može koristiti samo ako zadovoljava uslove zaštite okoliša i druge opravdane uslove, a posebno:

  • ako na osnovu raspoloživih naučnih dokaza, ne ugrožava zdravlje potrošača i ako se koristi prema dopuštenoj namjeni,
  • ako je upotreba tehnološki opravdana, kada se konačni učinak ne može postići drugim načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjivi,
  • ako njegova upotreba ne dovodi u zabludu potrošača.

Prehrambeni aditivi se označavaju slovom E i odgovarajućim brojem. Na originalnom pakovanju proizvoda aditivi dodani namirnicama moraju biti označeni tako da je naveden naziv grupe te naziv aditiva ili E-broj.

O vrstama aditiva, njihovoj zdravstvenoj ispravnosti, načinu primjene, prihvatljivom dnevnom unosu i svim pitanjima vezanima za prehrambene aditive odlučuje na svjetskom nivou Stručni odbor za aditive (Joint Expert Committee on Food Additives – JECFA) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) pri Ujedinjenim narodima. Kada je u pitanju Europski nivo regulativa vezana uz prehrambene aditive nalazi se u djelokrugu Europske agencije za sigurnost hrane (Europe Food Safety Authority – EFSA).

U Bosni i Hercegovini oblast koja regulira prehrambene aditive definirana je Pravilnikom o prehrambeni aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18). Navedeni pravilnik je usklađivan sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno Uredbom EU broj 1333/2008 i Uredbom EU 231/2012 kada su pitanju specifični kriteriji čistoće. Pravilnik sadržava liste dopuštenih aditiva, definira uslove pod kojima se aditivi smiju upotrebljavati, vrstu hrane kojoj je dopušteno dodavati aditive te količine aditiva koje se dodaju pojedinim vrstama hrane.

Također, u cilju lakše i potpunije implementacije Pravilnika, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izradila je Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Aneksa II. Pravilnika o prehrambenim aditivima.

U narednom periodu očekuje se izrada i provođenje kontrolnog plana aditiva u hrani za osvježavajuća pića (konzervansi, boje, zaslađivači).

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje, enzimi i arome

Posebna pravila o deklarisanju vrijede za pomoćne tvari u procesu proizvodnje, enzime i arome.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje su tvari ili materijali koji se namjerno koriste u proizvodnji sirovina ili hrane i njihovih sastojaka s ciljem zadovoljenja određenih tehnoloških potreba i ne postaju sastojak hrane. Mogu biti nehotičan a nekada i neizbježan zaostatak ili derivat u krajnjem proizvodu. Pravilnikom o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje („Službeni glasnik BiH“, broj 28/11) utvrđuju se pomoćne tvari u procesu proizvodnje, propisuje se dopuštenost upotrebe za pojedine grupe i vrste hrane, dopušteni ostaci u hrani, te uslovi pod kojima se pojedine pomoćne tvari u procesu proizvodnje mogu upotrebljavati u proizvodnji.

Prehrambeni enzim

Prehrambeni enzim je proizvod dobiven od biljaka, životinja ili mikroorganizama ili od njihovih proizvoda, uključujući proizvod dobiven procesom fermentacije upotrebom mikroorganizama:

  • koji sadrži jedan ili više aktivnih prehrambenih enzima koji mogu katalizirati posebnu biohemijsku reakciju i
  • koji se dodaje hrani u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakiranja, prijevoza ili skladištenja.

Odredbama Pravilnika o prehrambenim enzimima („Službeni glasnik BiH“, broj 66/14) utvrđuju se pravila o upotrebi prehrambenih enzima u hrani, uključujući takve enzime koji se koriste kao pomoćna sredstva u proizvodnji hrane, kako bi se osiguralo ujednačeno djelovanje na tržištu hrane uz istovremeni djelotvorni visok nivo zaštite zdravlja ljudi, visok nivo zaštite potrošača kao i njihovih interesa, uključujući i pravednu praksu u trgovini hranom, a prema potrebi i zaštitu okoliša.

Arome

Arome su proizvodi koji nisu namijenjeni za direktnu konzumaciju i dodaju se hrani kako bi joj dali ili promijenili miris i/ili ukus, kao i proizvodi koji se sastoje od aromatičnih supstanci, aromatičnih pripravaka, aroma dobivenih termičkim postupkom, aroma dima, prekursora aroma ili ostalih aroma ili njihovih mješavina. U Bosni i Hercegovini oblast aroma definirana je Pravilnikom o upotrebi aroma u hrani  („Službeni glasnik BiH“, broj 78/14).