Nabavke

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i čl. 4. i 5. Pravilnika o javnim nabavkama u Agenciji za sigurnost hrane BiH (broj: 01-1-02-3-86/15 od 23.01.2015. godine) sačinjen je Plan nabavki u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan javnih nabavki sačinjen je prema realnom sagledavanju potreba Agencije za nabavkom određenih roba, usluga ili radova, a u skladu sa iskazanim potrebama u zahtjevu za dodjelu sredstava iz Budžeta kao i odobrenim budžetskim sredstvima za tekuću godinu. Planom nabavka obuhvaćene su javne nabavke koje Agencija planira sprovesti u tekućoj budžetskoj godini, uključujući i nabavke koje spadaju u male vrijednosne razrede, a sve u cilju transparentnosti i javnosti rada Agencije. U slučaju novonastalih potreba Agencije ili uslijed drugih opravdanih okolnosti koje nisu postojale ili se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja Plana javnih nabavki, vrše se izmjene i dopune Plana javnih nabavka Agencije, pod uslovom da su prethodno osigurana budžetska sredstva. Sve eventualne izmjene i dopune Plana nabavki blagovremeno će se objaviti na web stranici.

Redni brojDokument
1Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
2Odluka o izmjenama Plana nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
3Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-mart 2019. godine
4Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-juni 2019. godine
5Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-septembar 2019. godine
6Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar–decembar 2019. godine
7Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu
8 Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - mart 2020. godine
9 Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - juni 2020. godine
10Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - septembar 2020. godine
11Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu
12Ažurirani plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
13Ažurirani plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
14Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-III mjesec 2021. godine
15Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-III mjesec 2021. godine
16Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
17Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2021. godine
18Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
19Ažurirani privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2021. godine
20Odluka o dopuni privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
21Ažurirani privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI 2021. godine
22Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
23Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I‐IX 2021. godine
24Odluka o izmjenama privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
25Privremeni plan nabavki I-IX - Izmjena 31.08.2021
26Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
27Ažurirani Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-IX 2021. godine
28Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-XII mjesec 2021. godine
29Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
30Odluka o dopuni privremenog Plana nabavki za period I-XII mjesec 2021. godine
31Ažurirani Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
32Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-III 2022. godine
33Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI 2022. godine
34Odluka o donošenju plana nabavki za 2022. godinu
35Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I - XII 2022. godine
36Odluka o dopuni Plana nabavki za 2022. godinu
37Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2022. godine