Hrana za posebne prehrambene potrebe

Stavljanje na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe i dodataka prehrani i vođenje Registra

Hrana za posebne prehrambene potrebe

Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje treba ispunjavati hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište. Pravilnik možete preuzeti na ovom linku. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, shodno članu 13. Pravilnika, vodi Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar možete preuzeti na ovom linku.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrebu, koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u smislu Pravilnika, spadaju:

 • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
 • prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,
 • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
 • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
 • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
 • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Hrana za posebne prehrambene potrebe prilikom stavljanja na tržište treba biti u skladu sa svim obaveznim odredbama primjenjivim na prehrambene proizvode za uobičajenu upotrebu, kao i uslovima iz Pravilnika, te treba ispunjavati i specifične uslove ako su propisani posebnim propisima. Posebni propisi odnose se na:

 • posebne zahtjeve u pogledu prirode ili sastava,
 • odredbe u pogledu kvaliteta sirovina
 • higijenske zahtjeve,
 • listu aditiva,
 • odredbe o označavanju, prezentiranju i reklamiranju,
 • postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru usklađenosti sa zahtjevima posebnih propisa,
 • smanjen sadržaj ili odsustvo natrija ili soli (natrijev hlorid, kuhinjska so),
 • odsustvo glutena i
 • druge dozvoljene primjene.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (formule za dojenčad i formule nakon dojenja, prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu, hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine, hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes) i hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše) koja se prvi put stavlja na tržište Bosne i Hercegovine subjekat u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti nadležna ministarstva entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u roku od sedam dana, a radi vođenja Registra hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Za hranu za posebne prehrambene potrebe (dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe i hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama) subjekat u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine mora dobiti odobrenje nadležnih ministarstava zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koja o tome moraju obavijestiti Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja daju, odnosno uskraćuju nadležna ministarstva zdravlja entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne pripada nijednoj grupi navedenoj u Pravilniku ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ako se za pojedine grupe hrane za posebne prehrambene potrebe, na osnovu novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija, utvrdi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je u skladu s odgovarajućim posebnim propisima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište te hrane na teritoriji Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava o privremenoj obustavi ili ograničavanju stavljanja na tržište Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Dodaci prehrani

Stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine dodataka prehrani je u nadležnosti organa nadležnih za zdravlje entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Način stavljanje na tržište dodataka prehrani na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“ br. 07/04, 45/04, 02/13 i 96/17), koji možete pogledati na ovom linku. Prema odredbama ovog Pravilnika prilikom stavljanja na tržište dodataka ishrani na područje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje stavljanja na tržište Komisiji za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva.

U entitetu Republika Srpska trenutno važeće propise kojima je regulisano stavljanja na tržište dodataka prehrani možete pogledati na ovom linku. Nadležni organ za njegovo provođenje je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.