INFOSAN

Međunarodna mreža autoriteta za sigurnost hrane –
The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)

Nastanak i razvoj INFOSAN mreže

infosanBrza globalizacija u proizvodnji i trgovini hranom povećala je potencijal za međunarodne incidente u javnom zdravstvu koji uključuju trovanje hrane patogenima ili hemikalijama. U skorijoj prošlosti, životinjske bolesti, prirodne katastrofe, politički nemiri i namjerno ili nenamjerno zagađivanje hrane je prouzrokovalo incidente vezane za sigurnost hrane na međunarodnom nivou.

Kao odgovor na preporuke sa nekoliko međunarodnih konferencija, rješenja Svjetske zdravstvene skupštine (World Health Assembly, WHA), te smjernica Codex Alimentarius Commission, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) je u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu pri UN-u (Food and Agriculture Organization, FAO), razvio INFOSAN (The International Food Safety Authorities Network) kako bi promovirao razmjenu informacija o sigurnosti hrane te poboljšao saradnju između nadležnih tijela za sigurnost hrane na nacionalnom i međunarodnom nivou.

INFOSAN mreža obezbjeđuje mehanizam za razmjenu informacija kako o rutinskim tako i u novonastalim pitanjima vezanim za sigurnost hrane. INFOSAN je globalna mreža od 177 nacionalnih tijela za sigurnost hrane. INFOSAN objavljuje INFOSAN Information Notes, na šest službenih jezika te na taj način pruža sažete informacije o pitanjima vezanim za sigurnost hrane svim članicama.

Uloga i odgovornosti INFOSAN Emergency

INFOSAN Emergency je dizajniran za razmjenu informacija u hitnim slučajevima vezanim za sigurnost hrane (kao što je opisano u Codex Alimentarius Commission) i djeluje pod okriljem općeg javnog zdravstva, u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim propisima WHO-a (International Health Regulations, IHR). Svaka zemlja koja učestvuje u INFOSAN-u ima jednu INFOSAN Emergency Contact Point od koje se očekuje da obavijesti INFOSAN o međunarodnim problemima u sigurnosti hrane te olakša prenos poruka u hitnim slučajevima.

INFOSAN Emergency generalno odgovara na informacije o kontaminaciji hrane tako što šalje INFOSAN poruke upozorenja ka INFOSAN Emergency Contact Points u zahvaćenim zemljama. INFOSAN hitna upozorenja uključuju:

  1. mikrobiološke, hemijske, fizičke ili druge kontaminacije hrane,
  2. događaje vezane za konzumaciju kontaminirane hrane.

Povezivanje INFOSAN-a i nacionalnih sistema za kontrolu hrane

INFOSAN je dizajniran tako da upotpunjava nacionalne sisteme za kontrolu hrane. Dok se strukture vlasti i agencije koje se bave sigurnošću hrane razlikuju od zemlje do zemlje, moderan nacionalni sistem za kontrolu hrane mora osigurati proizvodnju i distribuciju sigurne hrane. Termin „Sistem za kontrolu hrane” se odnosi na neophodnu integraciju svih strana uključenih u proizvodnju i distribuciju sigurne hrane.

Bosna i Hercegovina u INFOSAN

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 5.3.2009. godine uputila je Vijeću ministara BiH informaciju o pozivu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za učlanjenje Bosne i Hercegovine u Međunarodnu mrežu autoriteta za sigurnost hrane- INFOSAN WHO/FAO.

Vijeće ministara BiH na 82. sjednici održanoj 2.4.2009. godine razmotrilo je i usvojilo informaciju o pozivu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za učlanjenje Bosne i Hercegovine u Međunarodnu mrežu autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN)

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH dr.sci. Sejad Mačkić, 23.4. 2009. godine poslao je aplikaciju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Dana 28.4. 2009. godine Svjetska zdravstvena organizacija primila je Bosnu i Hercegovinu u INFOSAN mrežu kao 177 članicu.