Tuzla: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

02.09.2022.

U sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ u Tuzli je 31. avgusta i 1. septembra 2022. godine održana obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom. Na obuci su učestvovali predstavnici nadležnih institucija i inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, […]

Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu

27.09.2021.

U sklopu IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz stručnu podršku projektnog konzorcija, te u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila izradi Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „Oslić bez glave i repa Hubbsi”

02.08.2021.

S ciljem zaštite zdravlja potrošača, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po prijemu obavijesti od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo o utvrđenom prisustvu parazita iz porodice Anisakidae u duboko smrznutoj ribi oslić bez glave i repa Hubbsi, dostavila sve raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima. Prema dostupnim […]

VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

20.07.2018.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. jula 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Navedenim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima […]

L. monocytogenes: Tehnički izvještaj i preporuke EFSA i ECDC

09.07.2018.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su 2. jula 2018. godine ažurirani tehnički izvještaj u kojem se zamrznuti kukuruz, a moguće i drugo zamrznuto povrće, navodi kao vjerovatni izvor oboljenja u više zemalja uzrokovanih bakterijom Listeria monocytogenes. U periodu od 2015. – 8. juna 2018. […]

USAID/Sweden FARMA II: Izrađen Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter

28.05.2018.

U nastavku aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II koje je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala u periodu od 7.-11. maja 2018. godine izrađen je i preveden na jezike u službenoj upotrebi u BiH Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter. Vodič je namijenjen subjektima u poslovanju sa hranom sa ciljem […]

Rezultati analiza mesa i proizvoda od mesa na prisustvo mikrobioloških parametara u 2015. i 2016. godini

07.11.2016.

Opća odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, prema članu 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) je na subjektima u poslovanju sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, koji su dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa. Registraciju, odobravanje, […]

EFSA: Salmoneloza u više zemalja EU

02.11.2016.

Sedam zemalja je, u periodu od 1. maja – 12. oktobra 2016. godine, prijavilo oboljenja ljudi (112 potvrđenih slučajeva i 148 vjerojatnih) čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis. To su Belgija, Danska, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska i UK. Naknadno je Hrvatska prijavila niz slučajeva, uključujući jedan sa smrtnim ishodom, koji su vjerojatno povezani sa navedenim slučajevima […]

EFSA i ECDC: Broj listerioza i kampilobakterioza u EU i dalje u porastu

19.01.2016.

Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Lysteria monocytogenes i Campylobacter spp. u porastu je i u 2014. godini, što predstavlja nastavak trenda započetog 2008. godine. To je glavni zaključak posljednjeg godišnjeg izvještaja o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Evropskoj uniji, koje su objavili Evropski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar […]