Izvještaji

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), postupajući prema svojoj nadležnosti, uz saradnju sa laboratorijama za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, objedinjava i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavlja godišnje izvještaje iz oblasti sigurnost hrane.

Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini

Na osnovu odredbi člana 14. Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izrađuje Godišnji izvještaj o ostacima pesticida. Izvještaj uključuje najmanje sljedeće informacije:

  1. analizu rezultata kontrola;
  2. moguće razloge zbog kojih je došlo do prekoračenja MRL-a zajedno s odgovarajućim opažanjima koja se odnose na mogućnosti upravljanja rizikom;
  3. analizu hroničnog i akutnog rizika od prehrambene izloženosti ostacima pesticida za zdravlje potrošača;
  4. procjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida zasnovanu na podacima dostavljenim pod tačkom 1) i ostalim dostupnim informacijama, pri čemu u svoj završni izvještaj Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uvrštava i izvještaj podnesen u skladu s posebnim propisom o planu kontrole hrane.

U skladu sa odredbama člana 14. (1) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izrađuje godišnji izvještaj o realizaciji programa monitoringa ostataka pesticida koji dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Do sada su usvojeni slijedeći:

  1. Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
  2. Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
  3. Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
  4. Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu
  5. Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu