Sljedivost, povlačenje i opoziv hrane

S ciljem pridruživanja Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije u području sigurnosti hrane.

Usvajanjem Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) postavljen je temelj novog integriranog sistema sigurnosti hrane u svrhu osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača te zdravstvene ispravnosti hrane. Integriranim sistemom obuhvaćene su sve faze proizvodnje hrane na principu od polja do stola počevši od zdravlja i zaštite životinja te zdravlja bilja, preko proizvodnje hrane do krajnjeg potrošača. U takvom novom sistemu, subjektima u poslovanju s hranom data je primarna odgovornost, te u skladu s odredbama Zakona o hrani, u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom, moraju osigurati da hrana udovoljava propisima o hrani koji su od važnosti za njihovo poslovanje i dokazati da je udovoljeno propisanim zahtjevima.

„Sljedivost“ jest mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.

„Povlačenje“ jest uklanjanje zdravstveno neispravne hrane ili hrane za životinje sa tržišta uključujući povlačenje iz maloprodaje. Povlačenje se provodi kada se utvrdi da je hrana odnosno hrana za životinje zdravstveno neispravna te se može utvrditi da je ista u potpunosti u lancu distribucije te nije došla do krajnjeg potrošača.

„Opoziv“ jest uklanjanje zdravstveno neispravne hrane odnosno hrane za životinje sa tržišta uključujući hranu odnosno hranu za životinje koja je distribuirana do krajnjeg potrošača te stoga uključuje komunikaciju s potrošačima.