Smjernice i vodiči

Zbog složenosti i obimnosti pravilnika koji regulišu pojedine oblasti, a u cilju što kvalitetnije i jednostavnije primjene istih, kao i doedukacije subjekata u poslovanju s hranom i potrošača, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je pripremila i zainteresovanim stranama u sistemu sigurnosti hrane distribuirala sljedeće smjernice, vodiče i brošure:

TipNaslovGodina
smjerniceSmjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu2023
smjerniceSmjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija2023
publikacijaGenetički modificirani organizmi u Bosni i Hercegovini2022
vodičVodič za dobijanje oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih specijaliteta hrane u Bosni i Hercegovini2022
smjerniceAnalitička kontrola kvaliteta i postupci za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje2021
smjerniceSmjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma) 2021
smjerniceCOVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektoru2020
pamfletFAO 10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-192020
smjerniceKod prakse za smanjenje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAU) iz procesa dimljenja i direktnog sušenja2020
smjerniceSmjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda2018
smjerniceSmjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima2018
smjerniceTehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera2018
smjerniceSmjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla2018
smjerniceSmjernice za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama2018
brošuraGenetski modificirani organizmi - stanje i perspektive2018
brošuraBrošura o istraživanju kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine2017
smjerniceSmjernice/vodič o fosforu i fosfatima, obračunu ukupnih fosfata i preračunu dozvoljenih količina u proizvodima od mesa2015
smjerniceSmjernice/vodič o prisutnosti mikotoksina, deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, fumonizina B1+B2 i toksina T - 2 i HT - 2 u proizvodima namijenjenim za ishranu životinja2015
brošuraBrošura o implementaciji Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani2014
pamfletAntimikrobna rezistencija2014
pamfletCampylobacter2014
pamfletZoonoze2014
priručnikPriručnik za uzorkovanje reprodukcionog materijala bilja i proizvoda koji sadrže i ili se sastoje ili potiču od genetički modifikovanih organizama (GMO)2014
smjerniceSmjernice/vodič o mikrobiološkim kriterijima za hranu2013
smjerniceSmjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrola2012
vodičVodič dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka2012
vodičVodič o higijenskom minimumu za osobe u kontaktu s hranom2012
vodičVodič o implementaciji HACCP principa kod određenih subjekata u poslovanju sa hranom2012
vodičVodič o implementaciji pojedinih članova Zakona o hrani2012
vodičVodič o principima za prevenciju i smanjenje kontaminacije žitarica sa fusarium toksinima2012
vodičVodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođače2012
vodičVodič o zakonskim propisima za nadzor kontaminanata u hrani i joniziranje hrane2012
vodičVodič za sljedivosti, povlačenje i opoziv hrane2012
smjerniceSmjernice o metodama uzorkovanja žitarica u svrhu službene kontrole količine mikotoksina u hrani2011
smjerniceSmjernice o standardima za stavljanje jaja na tržište2011
brošuraPotrošači i prehrambeni aditivi2009
pamfletAgencija za sigurnost hrane BiH2009
pamfletBruceloza2007
pamfletPet ključeva za sigurnu hranu2007
pamfletSalmoneloza2007