Organizacija

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Agencije organizuju se osnovne organizacione jedinice i to:

 • Sektor za pravne i finansijske poslove,
 • Sektor za naučnu saradnju, procjenu i komunikaciju rizika,
 • Sektor za upravljanje rizicima, genetički modificirane organizme, hranu za životinje, certifikaciju i označavanje hrane.

Organigram

Sektor za pravne i finansijske poslove

U okviru Sektora za pravne i finansijske poslove utvrđuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za finansijske poslove,
 • Odsjek za pravne poslove.

U Sektoru za pravne i finansijske poslove obavljaju se pravni, finansijski i opšti poslovi, kadrovski, plansko-analitički, kontrolni, informativni, finansijsko-računovodstveni, arhivski, administrativno-tehnički poslovi, priprema internih akata, uputstava i provedbenih propisa iz nadležnosti Agencije, inicira se donošenje novih propisa koji se odnose na rad Agencije, pripremaju se i provode oglasi i konkursi. Izvršavaju se finansijsko računovodstveni poslovi i vode evidencije, planira i izvršava budžet Agencije, izrađuju se dokumenti okvirnog budžeta i godišnjeg budžeta, izrađuju se godišnji, kvartalni i mjesečni računovodstveni izvještaji i završni računi Agencije, vrši plaćanje u ISFU sistem, prati proces revizije od strane nadležne institucije, provodi i kontrolira procedura javnih nabavki za potrebe Agencije. Obavljaju se svi poslovi i realizuju aktivnosti vezano za saradnju sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, Centralnom harmonizacijskom jedinicom, Direkcijom za ekonomsko planiranje i Agencijom za prevenciju i korupciju. Obavljaju se pravni poslovi, učestvovanje u pripremi Nacrta i Prijedloga zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Agencije, organizuje usklađivanje zakonodavnog okvira BiH sa acquis communitaire, vrši analiza usklađenosti pravnog sistema BiH sa pravnim sistemom EU, vodi Upravni postupak u skladu sa nadležnostima Agencije, sarađuje sa Sektorima na usaglašavanju nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata Agencije i po svim ostalim pravnim pitanjima, prati i učestvuje u usklađivanju legislative Agencije sa legislativom i standardima EU. Pripremaju se prijedlozi propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Agencije. Pripremaju se odgovori na upite zainteresovanih strana, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i drugih tijela za čije je izvršenje zadužena Agencija. Priprema i koordinira sve aktivnosti i unaprijeđuje saradnju sa nadležnim službama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ostalim institucijama. Osigurava provođenje propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u domenu finansijskog poslovanja i pravnih poslova. Sektor po potrebi obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora Agencije.

Sektor za naučnu saradnju, procjenu i komunikaciju rizika

U okviru Sektora za naučnu saradnju, procjenu i komunikaciju rizika, utvrđuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice i to:

 • Odsjek za naučnu saradnju i opasnosti u hrani,
 • Odsjek za procjenu rizika i naučne podatke,
 • Odsjek za komunikaciju rizika i međunarodnu saradnju.

U okviru Sektora za naučnu saradnju, procjenu i komunikaciju rizika, organizuje se rad i koordinira aktivnostima u vezi sa funkcionisanjem Naučnog vijeća i Naučnih odbora Agencije, kao i radnih grupa formiranih u svrhu obavljanja funkcije procjene rizika. Vrše se poslovi u vezi sa procjenom rizika u oblastima sigurnost hrane, zdravlja životinja i zdravlja bilja koristeći se najnovijim naučnim i stručnim metodologijama, utvrđuju opasnosti, mogućnost pojave i težine štetnog djelovanja opasnosti po zdravlje ljudi. Organizuje se saradnja sa akademskom zajednicom, institutima, zavodima, prate se i primjenjuju nova naučna dostignuća i organizuje procjena rizika za potrebe upravljanja rizikom, pripremaju se naučna mišljenja, prikupljaju i obrađuju podaci. Sektor obavlja poslove kontakt tačke sa Europskim autoritetom za sigurnost hrane (EFSA) i drugim stručnim i naučnim tijelima na polju procjene rizika (ECDC, JECFA, JEMRA itd..). Izdaje naučna mišljenja i pruža naučno tehničku pomoć za potrebe Agencije, kao i za potrebe Vijeća ministara BiH i nadležnih organa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Tumači, pruža stručno tehničku pomoć i daje mišljenja iz oblasti: kontaminanata, prehrambenih aditiva, pesticida, zdravstvene ispravnosti vode za piće, upotrebe i uslova stavljanja na tržište materijala i predmeta namijenjenih da direktno ili indirektno dođu u kontakt s hranom, meda i proizvoda od meda, dodataka prehrani, prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji, hrani za posebne prehrambene potrebe, aroma i enzima, hrane podvrgnute jonizirajućem zračenju, standardima za stavljanje hrane i hrane za životinje na tržište, te svih ostalih oblasti koje se odnose na kvalitet hrane i hrane za životinje.

Na bazi naučnih saznanja i procjene rizika Sektor priprema monitoring planove iz oblasti pesticida, kontaminanata, prehrambenih aditiva kao i ostalih oblasti u skladu sa programima rada Agencije. Sarađuje sa mrežom laboratorija za kontrolu hrane i hrane za životinje u zemlji i van zemlje. Predlaže načine unaprijeđenja mreže laboratorija u Bosni i Hercegovini, prati nova dostignuća na polju analitičkih laboratorija. Prikuplja i obrađuje sve vrste podataka iz svoje nadležnosti, kao što su: laboratorijske analize hrane, pojave oboljenja uzrokovanih hranom, pojave oboljenja zoonoza, baza eksperata i ostale podatke u skladu sa potrebama i programima Agencije. Osigurava potrebne uslove za razmjenu prikupljenih podataka sa zainteresovanim stranama. Razvija i unaprijeđuje naučnu saradnju te razvija i unaprijeđuje naučne baze podataka, i razvoj i primjenu jedinstvene metodologije procjene rizika. Priprema procjenu rizika i daje stručno mišljenje za potrebe upravljanja hitnim slučajevima i kriznim situacijama.

Učestvuje u poslovima na izradi i praćenju Programa pridruživanja BiH Europskoj uniji. Koordinira ispunjenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na hranu i hranu za životinje. Osigurava redovnu i blagovremenu dostavu informacija o raspoloživim programima pomoći dostupnim za Agenciju iz fondova EU, Svjetske banke i ostalih potencijalnih donatora. Obavlja poslove pripreme aplikacija za IPA projekte i poslove vezano za izvještavanje u procesu EU integracija. Prati i koordinira sa nadležnim organima proces u vezi hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane obogaćene nutrijentima i dodataka prehrani. Vodi i ažurira Registre iz navedene oblasti. Koordinira proces procjene i komunikacije rizika, razmjenu informacija i podataka sa nadležnim organima, subjektima u poslovanju s hranom, drugim zainteresovanim stranama i javnosti u vezi s opasnostima i rizicimi uključujući pojašnjenja nalaza pri procjeni rizika te osnove za donošenje odluka za upravljanje rizikom. Koordinira proces saradnje s potrošačima i blagovremenom informisanju potrošača iz oblasti sigurnosti i kvaliteta hrane. Priprema i provodi plan obuka iz svoje nadležnosti. Priprema odgovore na upite i pojašnjenja po pitanju primjene propisa nadležnim organima i svim zainteresovanim stranama.

Sektor provodi svoje zadatke neovisno, transparentno i brzo, osiguravajući naučnu i tehničku kvalitetu izdanih mišljenja i informacija, što osigurava da bude referentna tačka za procjenu rizika i komunikaciju rizika. Sektor sarađuje s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima, potrošačima i drugim pravnim osobama uključenim u sistem sigurnosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini.

Sektor po potrebi obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktoraAgencije.

Sektor za upravljanje rizicima, genetički modificirane organizme, hranu za životinje, certifikaciju i označavanje hrane

U okviru Sektora za upravljanje rizicima, genetički modificirane organizme, hranu za životinje, certfikaciju i označavanje hrane, utvrđuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za upravljanje rizicima, hitnim slučajevima i sljedivost,
 • Odsjek za genetički modificirane organizme i hranu za životinje i
 • Odsjek za certifikaciju i označavanje hrane.

U Sektoru za upravljanje rizicima, genetički modificirane organizme (u daljem tekstu: GMO), hranu za životinje, certfikaciju i označavanje hrane, organizuje se rad i koordiniraju aktivnosti u vezi sa GMO, aktivnosti u vezi rada Vijeća za GMO, u vezi uslova i postupka izdavanja odobrenja za stavljanje GMO hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, vodi i ažurira Registar odobrenih GMO hrane i hrane za životinje. Objedinjuje i vodi registre subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje.

Koordinira aktivnosti sa nadležnim organima oko stavljanja nove hrane na tržište, obavlja poslove i vodi Registar o izdatim dozvolama za stavljanje na tržište nove hrane.

Obavljaju se poslovi provođenja hitnih mjera, izrađuje i prati implementacija Plana upravljanja krizom i hitnim slučajevima u oblasti hrane. Sektor pokreće inicijative u cilju unaprijeđenja rada Agencije, naročito na planu jačanja saradnje sa državnim, entitetskim i institucijama Brčko Distrikta. Sektor provodi aktivnosti certifikacije i usaglašava sadržaj zdravstvenih certifikata koji prate pošiljke u međunarodnom prometu, provodi sve aktivnosti vezano za međunarodnu trgovinu u domenu hrane neživotinjskog porijekla i kompozitnih proizvoda, aktivno sarađuje sa inspekcijskim službama svih nivoa vlasti u BiH u skladu sa nadležnostima Agencije, vrši koordinaciju službenih kontrola, kontrole sigurnosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje uključujući jednu ili više slijedećih aktivnosti: službeni nadzor putem nadležnih entitetskih inspekcijskih organa i nadležnih organa Brčko distrikta BiH, audit usklađenosti odobrenih subjekata u poslovanju sa hranom neživotinjskog porijekla i kompozitnih proizvoda od strane nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH, pregled evidencija u pogledu zahtjeva koji se odnose na mogućnost sljedivosti hrane, provjera evidencija i dokumentacije koja se odnosi na provođenje i efikasnost sistema samokontrole objekata. Obavljaju se poslovi vezano za certifikaciju po pitanju oznaka originalnosti, geografskih oznaka i oznaka tradicionalnog ugleda hrane. Obavljaju svi poslovi vezano za pakovanje i označavanja hrane kao i dodatne zahtjeve označavanja hrane.

Sektor daje pojašnjenja, prati i koordinira aktivnosti sa nadležnim organima u oblasti mikrobioloških kriterija u hrani i hrani za životinje, općih načela propisa o hrani i hrani za životinje, općih pravila higijene hrane i hrane za životinje, posebnih pravila higijene hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje, općih pravila službenih kontrola hrane i hrane za životinje, posebnih pravila službenih kontrola hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje, odobravanje objekata za izvoz hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i proizvoda od mlijeka, provođenje planova praćenja (monitoringa), određuje uslove za uvoz hrane neživotinjskog porijekla, kompozitne hrane, hrane za životinje upravljanja krizom i hitnim slučajevima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, neželjenih supstanci i aditiva u hrani za životinje. Sektor provodi sve neophodne aktivnosti vezano za hranu za životinje. Prati, usmjerava, daje stručnu podršku i koordinira pripremu višegodišnjih i godišnjih planova kontrole, opće i posebne uslove za uvoz hrane te oblast mikrobioloških kriterija. U okviru Sektora se obavljaju svi poslovi vezani za certifikaciju u oblasti hrane i hrane za životinje, sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF, INFOSAN i druge sisteme brzog uzbunjivanja i obavještavanja u oblasti hrane i hrane za životinje), obavljaju poslovi kontakt tačke za Codex Alimentarius Komisiju, TAIEX i BTSF. Osigurava i koordinira programe stručne obuke za nadležne organe svih nivoa vlasti u BiH, i druge potencijalne korisnike, u cilju jačanja njihovih kapaciteta iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Prati izmjene EU legislative i međunarodnih standarda te inicira i priprema izmjene bh. zakonodavstva. Prati i implementira međunarodne sporazume i ugovore iz svoje nadležnosti. Provodi sve aktivnosti u vezi ovlaštenja laboratorija za GMO u hrani i hrani za životinje kao i sve aktivnosti po pitanju praćenja procesa ispitivanja, kontrole i praćenja prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje.

Vodi Upravni postupak u skladu sa nadležnostima Agencije, priprema odgovore na upite i pojašnjenja po pitanju primjene propisa nadležnim organima i svim zainteresovanim stranama. Prati međunarodne standarde i iste uzima u obzir pri izradi novih propisa ili prilagođavanju propisa iz nadležnosti Sektora.

Sektor priprema propise, vrši nadzor primjene propisa, daje pojašnjenja o primjeni propisa, informira javnost i ostale zainteresovane strane iz svoje nadležnosti vezano za propise o hrani i hrani za životinje.

Sektor po potrebi obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora Agencije.