Podaci

Prikupljanje tačnih i pouzdanih podataka preduslov je za informisanu procjenu rizika i upravljanje rizikom. Procjenitelji rizika i donosioci odluka zahtjevaju ažurne i uporedive informacije o opasnostima u lancu ishrane i o potrošnji hrane.

Prikupljanjem podataka na nivou BiH možemo utvrditi na primjer koliko je često hrana kontaminirana bakterijama ili hemikalijama i na kojim nivoima, kakvi su trendovi u dužem vremenskom periodu. Ove informacije, u kombinaciji sa pouzdanim informacijama o potrošnji hrane u Bosni i Hercegovini, omogućavaju procjeniteljima rizika da procjene izloženost potrošača određenom riziku. Procjene takođe omogućavaju davanje preporuka za sprječavanje, smanjenje i nadgledanje opasnosti u lancu ishrane.

Pristup podacima predstavlja podršku menadžerima rizika u donošenju odgovarajućih odluka za zaštitu i unapređenje zdravlja potrošača. Podaci se takođe mogu koristiti u procjeni efikasnosti akcija i planova čiji je cilj smanjenje bioloških i hemijskih rizika u hrani i populaciji životinja.

Na osnovu odredbi Zakona o hrani Agencija traži, prikuplja, uspoređuje, analizira i sumira naučne i tehničke podatke u područjima u okviru svoje djelatnosti.

Podatke koje Agencija prikuplja odnose se na područja:

  • Podaci o prehrambenim navikama stanovništva
  • Biološke opasnosti (zoonoze, bolesti čiji je put prenosa hrana)
  • Hemijske materije (kontaminanti, hemijske rezidue, aditivi, sastav hrane)

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa odbedbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), postupajući prema svojoj nadležnosti, uz saradnju sa laboratorijama za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, objedinjava i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavlja godišnji izvještaj iz oblasti sigurnost hrane.

Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu