Prehrambene navike

Opći cilj

Opći cilj projekta je formiranje baze podataka kao primarnoga izvora informacija za potrebe procjene izloženosti različitim hemijskim i biološkim kontaminantima i nutrijentima u hrani, te rizicima po zdravlje stanovništva, a može poslužiti kao dokaz da je hrana sigurna od kemijskih i bioloških opasnosti. U ovakvim studijama hrana je predstavljena kao način prehrane prosječne osobe, u zavisnosti od dobne ili spolne grupe, pripremljene na način za individualnu upotrebu ili kao sastojak kompozitne hrane, a za analiziranje specifičnih kontaminanata u njoj.

Značaj

Značaj BIH MENU projekta ogleda se u razvoju sistema sigurnosti hrane kroz provođenje osnovnih načela analize rizika s ciljem stvaranja modernog sistema sigurnosti hrane na čemu se temelji i zaštita zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini. Temeljne informacije na kojima počiva adekvatna procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj Projekt podržan od strane EFSA (European Food Safety Authority) i provodi se u skladu s EU Menu metodologijom, što garantuje da su prikupljeni podaci u Bosni i Hercegovini harmonizirani s podacima i drugih zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe. Ovaj projekt pored značaja za Bosnu i Hercegovinu (BH MENU DATA) ima i širi značaj kako za regiju (Balkanska baza podataka) tako i za EU (EFSA DATA).

Opis

Projekt prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine (B&H MENU) obuhvatit će ukupno 1.310 građana Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine sa 840 stanovnika, RS 430 stanovnika i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sa 40 stanovnika. Reprezentativni uzorak za obje podgrupe (za adolescente i odrasle) odražavat će sve specifičnosti prehrambenih navika stanovnika u Bosni i Hercegovini. Trudnice se neće isključiti iz uzorka istraživanja, a također, će se provesti ad-hoc anketa za trudnice s reprezentativnim uzorcima za ciljane populacijske skupine na nacionalnom nivou i tom prilikom će se testirati najmanje 130 trudnica. Struktura dizajna uzorka obuhvatit će sve relevantne socioekonomske parametre, antropološke mjere subjekata i obuhvatit će dio pitanja vezanih uz način života ispitanika kada je u pitanju potrošnja hrane i tjelesna aktivnost, kao i učestalost konzumiranja pojedinih grupa hrane. Istraživanje potrošnje hrane provodit će se na individualnoj razini putem 24-satne metode prisjećanja intervju ispitanika (CAPI metodologija). Anketiranje će se provesti u kućama ispitanika s procijenjenim vremenom trajanja ankete oko 30-40 minuta. Antropometrijska mjerenja se neće provoditi već će se podaci uzeti od anketirane osobe tokom intervjua. Anketiranje ispitanika za istraživanje će se provesti u trećoj i četvrtoj godini realizacije Projekta (2019. i 2020.) i provoditi će se kroz sva četiri godišnja doba 7 dana sedmično. U drugoj godini (2018.) proveden je pilot projekt na uzorku 10% ukupnog broja ispitanika u cilju testiranja upitnika i protokola anketiranja i unosa podataka u softver. Za informatičku podršku, ažuriranje baze podataka i softvera angažiovana je kompanija „Delta-Electronic“ iz Subotice, Republika Srbija kao podizvođač iz razloga što je EFSA u tenderu zahtijevala da se koristi već testirani i validirani softver u ovakvim istraživanjima. Tokom istraživanja softver će biti dostupan preko web platforma DIET ASSESS & PLAN (DAP) – platforma za prikupljanje potrošnje hrane, sveobuhvatne procjene unosa hrane i planiranje prehrane.

Ciljna grupa i krajnji korisnici

Istraživanje obuhvata dvije dobne skupine stanovništva: adolescente od 10 do 17 godina i odrasle od 18 do 64 godine starosti.

Krajnji korisnici su institucije Bosne i Hercegovine – Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za potrebe procjene rizika na zahtjev nadležnih organa Bosne i Hercegovine, te entitetske institucije – Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Institut za javno zdravlje Bosne i Hercegovine za potrebe poslova iz svoje nadležnosti vezanih za zdravlje ljudi, kao i akademska zajednica – prehrambeno-tehnološki fakulteti u Bosne i Hercegovine (6 fakulteta) za potrebe istraživanja i naučnog rada na ovom području.

Istraživački tim

Lider institucija B&H MENU projekta je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (Dr.sci. Džemil Hajrić – supervizor, mr.sci. Dragan Brenjo, prof.dr.sc. Katica Arar – koordinator).

Za IT podršku angažirana je kompanija „Delta Electronic“ iz Subotice, Republika Srbija, kao subkontraktor, i Mirjana Gurinović – ekspert savjetnik ispred „CAPNUTRA“.

Entitetski Institut i Zavod za javno zdravstvo (supervizori – kontrola podataka i receptura u web platformi i kodiranje hrane):

  • Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (Dragana Stojisavljevic i Vesna Rudić-Grujić)
  • Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Aida Filipović Hadžiomeragić i Aida Vilić Švraka)

Prehrambeno-tehnološki fakulteti (odabir i obuka anketara, kontrola anketara na terenu i kontrola unosa podataka u softver):

  • Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar (Višnja Vasilj i Nikolina Kajić)
  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo (Irzada Taljić i Lejla Spiljak)
  • Biotehnološki fakultet Bihać (Vildana Alibabić i Suzana Jahić)
  • Tehnološki fakultet Tuzla (Mithat Jašić i Milica Vilušić)
  • Tehnološki fakultet Banja Luka (Goran Vučić i Aleksandar Savić)
  • Tehnološki fakultet Zvornik (Vesna Gojković i Dragan Vujadinović)

Dizajn uzorka

Reprezentativni uzorak će biti dizajniran u suradnji s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine. Za potrebe pilot projekta koristiti će se Glavni (Master) uzorak za Bosnu i Hercegovinu iz 2009. godine koji se uobičajeno koristi za društvene ankete. Također, za glavno istraživanje će se koristiti isti ovaj uzorak (Master 2009) ukoliko se ne izradi novi uzorak prihvatljiv i od entitetskih statističkih institucija.

Uzorak će biti stratificiran po spolu, dobi i mjestu stanovanja (urbano-ruralno). Adolescenti (10-17) će imati dvije podgrupe (10-14 i 15-17) i odrasli (18-64) će imati 3 podgrupe (18-24, 25-44 i 45-64). Uzorak će uključivati i ad-hock istraživanje za trudnice, a odabir istih će ići preko savjetovališta za trudnice i ginekoloških ordinacija vodeći računa o reprezentativnosti istog.

Specifični problemi

Specifični problemi poput uniformnosti prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva je ključna za adekvatnu razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA na ispravan način. Primjena jedinstvene metodologije (EU Menu metodologija) u ovom projektu na svim nivoima realizacije projekta (anketiranje, unos podataka u softver, kodiranje hrane, izrade receptura, obrada i transfer podataka) će doprinijeti harmonizaciji podataka s podacima EU.

Specifični cilj, rezultati

Specifični cilj projekta je nadogradnja platforme za prikupljanje prehrambenih navika stanovnika, sveobuhvatne procjene unosa hrane i planiranje prehrane za ciljnu skupinu za Bosnu i Hercegovinu. Tom prilikom će se izraditi i baza receptura nacionalnih jela za potrebe izrade knjige veličine porcija koja je potrebna za potrebe procjene unosa hrane i izračuna kvalitete prehrane.

Izvještaj o istraživanju prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (B&H MENU)

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je „Izvještaj o istraživanju prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (B&H MENU)“. Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica po prvi put je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, provedeno na području cijele  Bosne i Hercegovine.

Uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te je provođenje navedenog istraživanja finansijski podržala u iznosu od 100,000 eura.

Svrha „Izvještaja o istraživanju prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini“ je predstavljanje ciljeva, uzorka, metodologije i procedure provođenja istraživanja prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je dostupan na sljedećem linku:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6993