Izvoz

Izvoz u Rusku Federaciju, propisi i standardi

U sklopu aktivnosti oko omogućavanja izvoza prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine na zahtjevno tržište Ruske Federacije od velikog je značaja imati dostupne smjernice potencijalnim izvoznicima, ali i nadležnim organima, a u pogledu koraka koje moraju pratiti kako bi se zadovoljili zahtjevi koje postavlja Ruska Federacija. U tom smjeru Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je poduzela niz aktivnosti oko prikupljanja relevantnih informacija u sklopu kojih je analiziran i dokument izdat od strane USDA Foreign Agriculture Service.

Navedeni dokument pruža jasne smjernice i nudi uvid u propise i standarde u oblasti uvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda koje primjenjuje Ruska Federacija. Predmetni dokument na engleskom jeziku dostupan je na ovom linku.

Dokument je preveden sa engleskog jezika na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, te ga ovim putem činimo javno dostupnim i preporučujemo pažnji zainteresiranih strana, na slijedećem linku.