Šta radimo

Djelatnost Agencije

Agencija je obavezna pružati naučne savjete, te naučnu i tehničku pomoć zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine u svim područjima koja imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost hrane i hrane za životinje. Ona daje neovisne podatke o svim pitanjima u okviru tih područja i prenosi podatke o rizicima.

Agencija predstavlja kontakt tačku za aktivnosti u komisiji Codex Alimentarius.

Agencija je dužna doprinositi visokom nivou zaštite života i zdravlja ljudi te, u tom smislu, voditi računa o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i okoline, na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Agencija je dužna prikupljati i analizirati podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost hrane i hrane za životinje.

Zadaci Agencije obuhvataju i pružanje:

 • naučnih savjeta, te naučne i tehničke pomoći vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
 • naučnih mišljenja o drugim pitanjima vezanim uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
 • naučnih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme.

Agencija je dužna pružati naučna mišljenja koja će služiti kao naučna osnova za izradu i usvajanje mjera Vijeća ministara, a koja su u okviru djelatnosti Agencije.

Agencija je dužna obavljati svoje zadatke u uslovima koji će joj omogućiti da bude referentna tačka zahvaljujući svojoj nezavisnosti, naučnim i tehničkim kvalitetu mišljenja koje daje i informacija koje prosljeđuje, transparentnosti svojih procedura i metoda rada i pažnji koju posvećuje provođenju povjerenih joj zadataka.

Agencija je dužna djelovati u uskoj saradnji s nadležnim organima, koji su obavezni unutar svojih nadležnosti, osigurati ispunjenje zadataka Agencije.

Agencija i nadležni organi sarađuju u unapređenju efektivne povezanosti između funkcija procjene rizika, upravljanja rizikom i objavljivanja rizika.

Zadaci Agencije

Zadaci Agencije su sljedeći:

 • pruža nadležnim organima najbolja naučna mišljenja u svim predmetima utvrđenim zakonodavstvom i o svim pitanjima u okviru svojih djelatnosti;
 • unapređuje i koordinira razvoj jedinstvenih metodologija ocjenjivanja rizika u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona,
 • pruža naučnu i tehničku pomoć nadležnim organima u područjima u okviru svoje djelatnosti i, kad se to od nje zatraži, u tumačenju i razmatranju mišljenja ocjene rizika,
 • stavlja na raspolaganje naučne studije u okviru svojih djelatnosti,
 • traži, prikuplja, upoređuje, analizira i sumira naučne i tehničke podatke u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • poduzima mjere kojima se utvrđuju i karakteriziraju rizike koji se pojavljuju u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • uspostavlja sistem mreža organizacija koje djeluju u područjima u okviru njene djelatnosti i odgovora za njihovo djelovanje,
 • pruža naučnu i tehničku pomoć u postupcima upravljanja kriznim stanjima koje provode nadležni organi vezano uz sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • osigurava da javna tijela i zainteresirane strane hitno dobiju pouzdane, objektivne i opsežne podatke u područjima u okviru djelatnosti Agencije,
 • izražava samostalno vlastite zaključke i usmjerenja u pitanjima u okviru svoje nadležnosti.

Agencija obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.