Javne konsultacije

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konsultacija. S tim u vezi, donošenjem Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koje možete preuzeti na ovom linku.

Svi zainteresovani pojedinci i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišteni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti direktno na e-mail agencija@fsa.gov.ba, na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovom linku.

Planirane normativno-pravne poslove iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati u sljedećem pregledu:

FormaNaslovDatum objaveStatusIzvještaj o konsultacijama
prednacrtPravilnik o uslovima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane na tržište Bosne i Hercegovine02.07.2019.u radu
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prehrambenim aditivima14.05.2020.završenolink
prednacrtPravilnik o kvaliteti vode namjenjenoj za ljudsku potrošnju14.05.2020.u radu
prednacrtOdluka o odobrenju pregleda određene hrane koje određene zemlje sprovode prije izvoza u pogledu prisutnosti određenih mikotoksina21.04.2021.u radu
prednacrtPravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće25.02.2019.u radu
prednacrtPravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla27.04.2020.završenolink
nacrtSrednjoročni plan Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 2022-202401.06.2021.završenolink
prednacrtPravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi15.02.2019.završenolink
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda25.02.2019.završenolink
prednacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH period 2021.-2023. godine28.07.2020.završenolink
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu30.12.2020.završenolink

*U javnim konsultacijama o propisima o hrani možete učestvovati i putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

U skladu sa članom 8., stav (2), tačka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14),

  • Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2022. godinu dostupan je na sljedećem linku. (Konsultacije su završene 21.07.2021. godine)