Javne konsultacije

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konsultacija. S tim u vezi, donošenjem Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koje možete preuzeti na ovom linku.

Svi zainteresovani pojedinci i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišteni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti direktno na e-mail agencija@fsa.gov.ba, na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovom linku.

Planirane normativno-pravne poslove iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati u sljedećem pregledu:

FormaNaslovDatum objaveStatusIzvještaj o konsultacijama
prednacrtIzvještaj o radu Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu16.1.2024.u radu
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu22.12.2023.završenolink
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani14.12.2023.u radu
prednacrtProgram rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2024. godinu09.08.2023.završenolink
prednacrtInformacija o poduzetim aktivnostima u procesu imenovanja novog saziva Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini10.07.2023.završeno
link
nacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine period 2024.-2026. godina29.05.2023.završenolink
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i nivoa referentnih vrijednosti radi smanjenja prisustva akrilamida u hrani13.04.2023.u radu
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2022. godinu23.12.2022.završenolink
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prehrambenim aditivima14.5.2020završenolink
prednacrtPravilnik o kvaliteti vode namjenjenoj za ljudsku potrošnju14.5.2020u radu
prednacrtOdluka o odobrenju pregleda određene hrane koje određene zemlje sprovode prije izvoza u pogledu prisutnosti određenih mikotoksina21.4.2021u radu
prednacrtPravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće25.2.2019u radu
prednacrtPravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla27.4.2020završenolink
nacrtSrednjoročni plan Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 2022-20241.6.2021završenolink
prednacrtPravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi15.2.2019završenolink
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda25.2.2019završenolink
prednacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH period 2021.-2023. godine28.7.2020završenolink
prednacrtIzvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu30.12.2020završenolink
prednacrtPrednacrt izvještaja o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2021. godinu10.12.2021završenolink
prednacrtPravilnik o novoj hrani21.3.2022u radu
nacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH za period 2023.-2025. godina16.9.2022završeno
prednacrtPravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Obrazloženje za donošenje Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani
26.9.2022u radu

*U javnim konsultacijama o propisima o hrani možete učestvovati i putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

U skladu sa članom 8., stav (2), tačka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14),

  • Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (javne konsultacije završene 05.08.2022. godine).