15. mart, Svjetski dan prava potrošača

Zaštita zdravlja i interesa potrošača je primarni cilj aktivnosti koje kontinuirano, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

S obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u Evropskoj uniji najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obaveze u procesu evropskih integracija, Agencija radi na usklađivanju propisa o hrani sa zakonodavstvom EU. U ovom trenutku, u Bosni i Hercegovini je na snazi oko 170 propisa o hrani koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

S aspekta prava na informacije, pažnji potrošača preporučujemo odredbe Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani koji je donesen kako bi se potrošačima osigurale ispravne i jasne informacije o hrani, posebno u pogledu karakteristika, efekata i svojstava hrane.

Agencija, kao kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, blagovremeno preduzima mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine te o tome obavještava javnost.

Također, u ovoj godini planirano je provođenje redovnog godišnjeg Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata monitoringa, Agencija će dati odgovarajuće preporuke nadležnim organima, zakonodavstvu i politici BiH s ciljem unaprjeđenja sistema sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Svim građanima Bosne i Hercegovine ovim putem čestitamo Svjetski dan prava potrošača te ih pozivamo i ohrabrujemo da koriste mehanizme saradnje s Agencijom i drugim nadležnim organima u sistemu sigurnosti hrane, kao i sva prava koja im omogućuju pozitivni zakonski propisi u Bosni i Hercegovini.