Aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II i u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu.

Prvi dio projektnih aktivnosti proveden je u periodu od 16. – 20. aprila 2018. godine uz stručnu podršku eksperta iz Austrije koji je zajedno sa predstavnicima nadležnih organa u Bosni i Hercegovini analizirao trenutno stanje usklađenosti važećih propisa o mikrobiološkim kriterijima za hranu u Bosni i Hercegovini sa propisima EU. Takođe je predstavio najbolje prakse EU u pogledu implementacije propisa. Projektne aktivnosti provedene su u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, a u iste su, osim predstavnika Agencije, bili uključeni predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava, republički, federalni, kantonalni, gradski, općinski i inspektori Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici veterinarskih komora i laboratorija.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Nastavak aktivnosti planiran je za period od 7. – 11. maja 2018. godine, kada će se u iste uključiti i subjekti u poslovanju sa hranom kojima će biti prezentirani novi zahtjevi za mikrobiološke kriterije.

USAID i Vlada Švedske osigurali su finansijska sredstva za implementaciju projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prilika za farmere i poljoprivredne preduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i implementaciju zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim oblastima, među kojima je i sigurnost hrane.