Banja Luka: Održana obuka o primjeni principa HACCP

Obuka na temu „Implementacija prinicipa HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri)“ namijenjena nadležnim inspekcijskim organima održana je 2. i 3. novembra 2022. godine u Banja Luci u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

U sklopu praktične obuke, koja je provedena u proizvodnim pogonima subjekta u poslovanju s hranom mješovite proizvodnje, sagledane su  HACCP studije, te primjena istih u pogonima. Razmijenjena su iskustva između nadležnih inspekcijskih organa  (veterinarska inspekcija, inspekcija za hranu i sanitarna inspekcija), predstavljene su najbolje prakse implementacije HACCP, te je razgovarano o budućim aktivnostima prilikom implementacije međunarodnih standarda iz oblasti sigurnosti hrane.

Shodno članu 29. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), subjekt u poslovanju s hranom, osim na nivou primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uslova proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provođenjem preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa principima sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka.