EFSA: Smanjiti širenje antimikrobne rezistencije pri transportu životinja

Skraćivanje trajanja transporta i temeljito čišćenje vozila, opreme i mjesta na kojima se vrši utovar i istovar životinja neke su od efikasnih mjera kojima se smanjuje prenos rezistentnih bakterija pri transportu životinja. To su zaključci naučnog mišljenja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), izrađenog nakon procjene rizika za širenje antimikrobne rezistencije prilikom prevoza peradi, svinja i goveda između farmi ili do klaonica.

„Unatoč dostupnim podacima, koji ukazuju na smanjenje potrošnje antibiotika u proteklim godinama, antimikrobna rezistencija i dalje je važno pitanje za javno zdravlje s kojim se treba suočiti na globalnom nivou i u više sektora“, izjavio je Frank Verdonck, šef Odjeljenja za biološke opasnosti i zdravlje i dobrobit životinja u EFSA-i.

Verdonck smatra da identifikacija ključnih faktora i mjera za smanjenje rizika, kao i potreba za daljnjim istraživanjima, koja se odnose na prevoz životinja, kroz procjenu rizika koju je provela EFSA, predstavlja korak naprijed u borbi s antimikrobnom rezistencijom u skladu s principima jednog zdravlja (One Health), koje objedinjuje procjenu rizika za zdravlje ljudi i životinja.

U naučnom mišljenju EFSA-e naglašen je značaj odgovarajuće organizacije prevoza životinja. Pored toga, velika je vjerovatnost da će svaka mjera kojom se unaprjeđuje zdravlje i dobrobit životinja i biosigurnost neposredno prije i prilikom prevoza smanjiti rizik od širenja antimikrobne rezistencije. Zaključci naučnog mišljenja nadopunjuju prethodno objavljene preporuke EFSA-e za unaprjeđenje dobrobiti životinja pri prevozu.

Procjenom rizika je prisustvo rezistentnih bakterija kod životinja prije prevoza identificirano kao jedan od ključnih faktora rizika, koji doprinosi širenju antimikrobne rezistencije. Ostali faktori rizika, koji s velikom sigurnošću doprinose transmisiji AMR, uključuju povećano otpuštanje rezistentnih bakterija kroz feces, izloženost drugim životinjama koje su inficirane s više tipova ili različitim tipovima rezistentnih bakterija, nedovoljnu higijenu vozila i opreme i trajanje prevoza.

Utjecaj procjene rizika koju je provela EFSA mnogo je širi od zdravlja i dobrobiti životinja, zato što se mnoge bakterije mogu prenijeti sa životinja na ljude. Kad ove bakterije postanu rezistentne na antibiotike, može doći do kompromitacije liječenja infektivnih bolesti kod ljudi.

Još uvijek nema dovoljno specifičnih naučnih studija, koje se bave širenjem antimikrobne rezistencije među životinjama prilikom prevoza. Kroz naučno mišljenje, EFSA je identificirala nekoliko nedostataka u vezi s podacima i preporučila određene oblasti na koje bi se buduća istraživanja trebala fokusirati.

Procjena rizika provedena je na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost (ENVI) Evropskog parlamenta iz septembra 2021. godine, nakon diskusija provedenih između Evropskog parlamenta, Evropske komisije i EFSA-e.

Naučno mišljenje EFSA-e o širenju antimikrobne rezistencije pri transportu životinja dostupno je na sljedećem linku.