Ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje

U cilju jačanja kapaciteta nadležnih organa u Bosni i Hercegovini za službene kontrole genetički modificiranih organizama, u Banja Luci je u periodu od 12.-14. decembra 2016. godine održana ekspertska misija o službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija Evropske komisije (TAIEX).

Misijom, koju su vodili predstavnici Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zdravlje bilja Republike Slovenije, obuhvaćeni su planiranje, uzorkovanje, analize i detekcija, nadzor, prezentacija rezultata ispitivanja, procjena i upravljanje rizikom.

Takođe je razmatrano zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i EU, kojim je regulisana oblast GMO u hrani i hrani za životinje sa posebnim akcentom na plan službenih kontrola u skladu sa principima za pripremu višegodišnjih nacionalnih planova kontrole koji su definisani čl. 34.-36. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).

Eksperti su, u okviru misije, zajedno sa predstavnicima nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, posjetili granični prelaz Gradiška, gdje su predstavljeni uslovi za uzorkovanje hrane (mjesto, oprema, ambalaža za uzorak), te je demonstriran postupak uzorkovanja.