Obavijest o povlačenju proizvoda sa tržišta Bosne i Hercegovine

DM drogerie markt d.o.o., Lužansko polje 40b, Ilidža, obavijestio je 9. januara 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je iz prodaje povučen proizvod „Babylove eko kašica jagoda i malina s jabukom 190g, za djecu stariju od 4 mjeseca sa rokom trajanja 05.07.2019. godine“. Kao razlog za povlačenje proizvoda sa tržišta navedeni su ostaci sredstva za čišćenje koje sadrži hlor pronađeni u jednoj staklenci proizvoda.

Sve raspoložive informacije Agencija je po hitnoj proceduri dostavila na dalje postupanje inspekcijskim organima nadležnim za provođenje službenih kontrola koja su odgovorna za nadzor i potvrđivanje da su svi zahtjevi propisani propisima o hrani ispunjeni od strane subjekata u poslovanju sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije.

Ako subjekt u poslovanju sa hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuisao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je, prema odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju sa hranom mora efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već snabdjeveni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visokog nivoa zaštite zdravlja.