Ostaci pesticida u hrani u EU i BiH u 2018. godini

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je Izvještaj o ostacima pesticida u hrani u Evropskoj uniji u 2018. godini. Izvještaj se zasniva na podacima dobijenim  u sklopu službenih nacionalnih kontrolnih planova koje provode države članice EU, Island i Norveška i uključuje ciljano i nasumično uzrokovanje.

U 2018. godini, od ukupno 91.015 uzetih uzoraka, 95.5% nije imalo ostatke pesticide iznad propisane MRL vrijednosti, kod 4.5% uzoraka je utvrđena vrijednost ostataka pesticida preko propisanog  MRL-a, a 2.7% uzoraka nije bilo u skladu sa važećim propisima, odnosno sadržavali su ostatke pesticida preko propisane MRL vrijednosti, uzimajući u obzir i mjernu nesigurnost.

Od ukupnog broja, u sklopu koordinisanog kontrolnog plana EU uzorkovano je ukupno 11.679 uzoraka, od toga kod 1.4% uzoraka je utvrđena vrijednost ostataka pesticida preko propisanog  MRL-a, a 0.9% je bilo neusklađenih uzoraka. Stono grožđe i slatka paprika su među proizvodima koji su najčešće sadržavali vrijednosti ostataka pesticida iznad propisane MRL vrijednosti. Podaci prikupljeni u sklopu kontrolnih planova posebno su korisni jer obuhvataju istu grupu proizvoda na trogodišnjoj rotaciji, što znači da se za određenu hranu mogu utvrditi uzlazni ili silazni trendovi.

˝Godinama ovaj izvještaj predstavlja podršku radu Evropske komisije i zemalja članica u osiguravanju pravilne upotrebe pesticida u skladu sa zakonodavstvom i ciljevima EU.  Efikasno prikupljanje i rigorozna analiza takvih podataka i dalje će biti od presudnog značaja u osiguranju sigurne hrane koja se prodaje u Evropskoj uniji”, izjavio je Bernhard Url, izvršni direktor EFSA.

U istom periodu u Bosni i Hercegovini je u sklopu Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u 2018. godini, ukupno uzorkovano i analizirano 195 uzoraka hrane. Od ukupno broja analiziranih, 97.95% uzoraka nije imalo ostatke pesticida iznad propisane MRL vrijednosti. Kod tri uzorka (1.54%) su utvrđeni ostaci pesticida iznad MRL-a, ali u granicama mjerne nesigurnosti, te se ti uzorci smatraju odgovarajućim. Radilo se uzorku stonog grožđa, jabuke i patlidžana. Jedan uzorak je bio neodgovarajući (0.51%). Radilo se o uzorku kruške.

Procjena rizika

Na osnovu dobijenih rezultata EFSA je provela prehrambenu procjenu rizika kao dio analize rezultata. Ovo sugeriše da prehrambeni proizvodi uzorkovani u 2018. godini vjerovatno neće izazvati brigu za zdravlje potrošača. Međutim, date su brojne preporuke kako bi se povećala efikasnost evropskog kontrolnog sistema, a u cilju osiguravanja visokog nivoa zaštite potrošača.

Na osnovu rezultata Programa kontrole koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa svojim nadležnostima, Agencija je provela procjenu prehrambene izloženosti ljudi za svaku kombinaciju pesticid/hrana koji su uzorkovani u sklopu Programa kontrole 2018. Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da je malo vjerovatno da postoji rizik, u pogledu zdravstvenih posljedica, od kratkotrajne prehrambene izloženosti potrošača u Bosni i Hercegovini putem kombinacije pesticid/hrana koja je uzorkovana u sklopu monitoringa. Takođe, na osnovu dobijenih rezultata upućene su preporuke nadležnim organima u cilju osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi.

U Bosni i Hercegovini se svake godine provodi Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla koji je dio Višegodišnjeg programa kontrole. Višegodišnji program kontrole priprema i koordinira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Višegodišnji program kontrole je u skladu sa koordiniranim višegodišnjim programom kontrole koji se provodi u državama Evropske unije.

Ukoliko uporedimo rezultate programa kontrole u EU iz 2018. godini sa podacima koje smo u Bosni i Hercegovini dobili u sklopu Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u 2018. godini, možemo zaključiti da je nivo ostataka pesticida u i na hrani u Bosni i Hercegovini i zemljama članicama EU  približno isti.

Godišnji izvještaj koji je objavila EFSA možete pronaći na linku: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6057.