Potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, potpisao je Memorandum o međusobnoj saradnji sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH u cilju ubrzanja carinskog postupka i protoka roba. Memorandum je potpisan 14. oktobra 2016. godine  u Banja Luci.

Ovaj dokument, između ostalog, omogućuje ubrzanje i pojednostavljenje inspekcijske i carinske procedure, uspostavljanje i unaprjeđenje razmjene podataka i dokumenata između potpisnica memoranduma, te koordinaciju i uspostavljanje prekogranične razmjene podataka između BiH i zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma, a pripremljen je uz pomoć EU SEED Projekta.

Memorandum je pripremljen i potpisan u okviru prve faze procesa olakšavanja trgovine između CEFTA Strana. Druga faza je potpisvanje CEFTA Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine između CEFTA Strana, čije je prihvaćanje planirano na ministarskom sastanku u decembru 2016. godine. Dodatni protokol 5 ima za cilj pojednostavljenje procedura u svim fazama carinjenja i razmjene podataka, utvrđivanje načina i obaveza razmjene podataka među carinskim organima između CEFTA Strana, te uzajamno priznavanje Programa ovlaštenih privrednih subjekata uz određene uslove.

Memorandum su, takođe, potpisali predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Inspektorata Brčko Distrikta BiH.