Poziv za prijavu u bazu eksperata Agencije za sigurnost hrane BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sve naučnike specijalizirane za oblast sigurnosti hrane da se prijave u bazu eksperata, koja će, između ostalog, biti jedan od izvora podataka za formiranje Naučnog vijeća i Naučnih odbora, tijela Agencije u skladu sa članom 55. i 62. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04). Prijava se vrši elektronskim putem, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na zvaničnoj web stranici Agencije (www.fsa.gov.ba)  i prilaganjem biografije i bibliografije kandidata, a navedeni dokumenti dostavljaju se na e-mail agencija@fsa.gov.ba.

U skladu sa odredbama člana 53., stav 5. Zakona o hrani, zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje:

  • naučnih savjeta, te naučne i tehničke pomoći vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
  • naučnih mišljenja o drugim pitanjima vezanim uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
  • naučnih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetički modificirane organizme.

Prijavom u bazu eksperata i uključivanjem u aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pomoći ćete nam u postizanju našeg cilja – osiguranju visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/propisi-i-javne-konsultacije/javne-konsultacije?id=149