Saopćenje za javnost u povodu Svjetskog dana prava potrošača

Primarni cilj svih aktivnosti koje sprovodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH je zaštita zdravlja i interesa potrošača. Stoga povodom 15. marta, Svjetskog dana prava potrošača želimo upoznati javnost sa nekoliko najznačajnijih aktuelnih projekata Agencije u čijem je fokusu sprečavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Agencija za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini planira sprovesti ciljane monitoringe hrane kojima će se ispitati količina rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla, te kvaliteta meda i kafe na tržištu BiH. Na osnovu rezultata monitoringa bit će date odgovarajuće preporuke nadležnim organima, zakonodavstvu i politici BiH sa ciljem unaprjeđenja sistema sigurnosti hrane u navedenim segmentima. Takođe, uz podršku  UNICEF-a planirano je istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu, što će biti osnov za daljnje aktivnosti, posebno u pogledu procjene rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, imajući u vidu podatke Svjetske zdravstvene organizacije koja nedovoljan unos joda smatra jedan od većih globalnih zdravstvenih problema.

Takođe, kao kontakt tačka međunarodnih sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, blagovremeno ćemo preduzimati mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

Obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u EU najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obaveze u procesu evropskih integracija, Agencija će i dalje raditi na usaglašavanju propisa o hrani sa legislativom EU. S aspekta prava na informacije, pažnji potrošača preporučujemo odredbe Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani koji je donesen kako bi se potrošačima osigurale ispravne i jasne informacije o hrani, posebno u pogledu karakteristika, efekata i svojstava hrane.

Svim potrošačima čestitamo Svjetski dan prava potrošača, te ih ovim putem pozivamo i ohrabrujemo da koriste mehanizme saradnje sa Agencijom i drugim nadležnim organima u sistemu sigurnosti hrane, kao i sva prava koja im omogućuju pozitivni zakonski propisi u Bosni i Hercegovini.