Sastanak o upotrebi fosfata u proizvodima od mesa i ribe

S ciljem pružanja stručne podrške pojedinim entitetskim institucijama koje su iskazale nejasnoće u pogledu primjene Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su 24.03.2015. godine u Mostaru sastanak s predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Ured za veterinarstvo BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS i Veterinarskog fakulteta Sarajevo.

Predstavnici Agencije su predstavili „Stručno mišljenje o upotrebi fosfata u proizvodima od mesa i ribe“, kojim su pojasnili sve nejasnoće oko upotrebe fosfata u proizvodima od mesa i ribe nastale različitim tumačenjem važećih propisa u Bosni i Hercegovini i donošenjem Naredbe o zabrani prometa namirnica proizvođača „Pekabesko“ i Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva u hrani, osim boja i zaslađivača („Službeni glasnik RS“, broj 118/14) od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji je spomenutu oblast regulisao na drugačiji način nego važeći Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08).

Naime, Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani koji je donesen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH na snazi je od 2008. godine, te je ekvivalentan odgovarajućim propisima Evropske unije, koji su u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača i proizvođača, a u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, transponirani u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Navedeni pravilnik, pored ostalog, propisao je maksimalne količine fosforne kiseline i fosfata E 338 – 452 koje se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5). Za kategoriju hrane „proizvodi od mesa“, maksimalno dozvoljena količina dodanih fosfata koji se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5) je 5 g/kg, što je identično odredbama zakonodavstva EU.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je još 2013. godine dostavila stručno tumačenje propisa o prehrambenim aditivima u pogledu upotrebe fosfata u proizvodima od mesa institucijama koje su zatražile isto, gdje je navedena obaveza laboratorija da pri kontroli proizvoda od mesa na prisustvo fosfata, u izvještaju o rezultatima ispitivanja razdvoje prisustvo dodatih od ukupnih fosfata, odnosno odrede dodane fosfate (izražene kao P2O5).