EFSA-i prezentiran napredak u realizaciji EU MENU projekta

Istraživanje prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji koje se finansira sredstvima EFSA-e sprovodi se u 15 zemalja članica EU i četiri zemlje u pretpristupnom procesu, među kojima je Bosna i Hercegovina.

EU Menu EFSA 2

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall) te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) zavisno od dogovora sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe – adolescenti i odrasli. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju ishrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.

EFSA-i prezentiran napredak u realizaciji EU MENU projekta

Sastanak na kojem je razmatran napredak u realizaciji projekta istraživanja prehrambenih navika stanovništva shodno EU MENU metodologiji održan je 23. januara 2018. godine u sjedištu Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. U ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, jednog od korisnika projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji“, o napretku u realizaciji projekta i ključnim aktivnostima predstavnike EFSA-e informisali su mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora i prof.dr. Katica Arar, koordinator projekta.

Istraživanje prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji koje se finansira sredstvima EFSA-e sprovodi se u 15 zemalja članica EU i četiri zemlje u pretpristupnom procesu, među kojima je Bosna i Hercegovina.

EU Menu EFSA 2

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall) te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) zavisno od dogovora sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe – adolescenti i odrasli. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju ishrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.