EFSA objavila Izvještaj o reziduama pesticida

Izvještaj pokazuje nastavak rasta stope odgovarajućih uzoraka, tako da je 97,4 % analiziranih uzoraka unutar dozvoljenog maksimalnog nivo rezidua (Maximum Residue Levels – MRL) i taj podatak predstavlja rast odgovarajućih uzoraka za oko jedan procenat u odnosu na 2006. godinu.

U poređenju 2009. godine sa 2006. godinom, kada su posljednji put isti proizvodi hrane biljnog porijekla analizirani u okviru EU- koordinisanom programu, stopa prekoračenja maksimalnog nivoa rezidua (MRL-a) je pala sa 4,4% na 1,4%.
Prema naučnim mišljenjima EFSA-e ovo se može pripisati harmonizaciji maksimalnog nivoa rezidua (MRL-a) prema standardima EU legislative o reziduama pesticida, koja je stupila na snagu u septembru 2008. godine, ali i drugim faktorima, kao što je učinkovitija primjena zakonodavstva od strane proizvođača i drugih, te promjena načina aplikacije pesticida u Evropi.

EFSA-ina jedinica za pesticide (EFSA's Pesticides Unit) koja je pripremila izvještaj naglašava da prisutnost pesticida u hrani na nivou iznad maksimalnog nivoa rezidua (MRL-a) ne predstavlja nužno razlog za zabrinutost.

Prema izvještajima zemalja, koji uključuje sve zemlje članice EU, te Island i Norvešku, članice EFTA-e analizirano je skoro 68.000 uzoraka prehrambenih proizvoda na 834 pesticida. Broj analiziranih prehrambenih proizvoda porastao je sa nešto manje od 200 u 2008. godini na oko 300 u 2009. godini.

Uvođenjem novog formata izvještavanja sa novim podacima omogućena je tačnija procjena dugoročnog rizika za potrošače od izloženosti reziduama pesticida. EFSA je zaključila da na osnovu postojećih podataka dugoročne izloženosti reziduama pesticida pronađenih u glavnim prehrambenim proizvodima koji se koriste u evropskoj ishrani, nema razloga za povećanje zabrinutosti kada je zdravlje u pitanju.

Više informacija na linku:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/111108.html