Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta
U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18, objavljen je Pravilnik o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode, kojim se propisuje postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla te postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na nivou Evropske unije.
U skladu sa članom 42. stav (1) Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode, za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru usaglašenosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode ovlaštena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Svi subjekti koji su zainteresovani za ovlaštivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje usaglašenost za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, mogu se javiti na ovaj Javni poziv i Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlaštenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Dokumenta kojima dokazujete odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te dokumenta da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom.
  • Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlaštena za potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Navedene dokumente, potrebno je dostavit u Agenciju, u zatvorenoj koverti putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail isic@fsa.gov.ba), te vas molimo da imenovanu kontaktirate u slučaju bilo kakvih pitanja. Ovaj javni poziv je stalno otvoren za prijavu zainteresovanih subjekata.
Po podnošenju kompletne dokumentacije, Agencija priprema Odluku o ovlaštivanju jednog ili više kontrolnih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, koja se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.
Listu ovlaštenih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, i na svojoj web stranici www.fsa.gov.ba.