Održan 72. sastanak Savjetodavnog foruma EFSA-e

72. sastanak Savjetodavnog foruma Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održan je 3. i 4. jula 2019. godine u Reykjaviku, Island, a u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku je učestvovao dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije.

Na sastanku su razmatrane pripremne aktivnosti za implementaciju nove Uredbe o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu kojom je dopunjena Uredba (EZ) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća. Cilj ovih dopuna regulatornog okvira EU je povećavanje transparentnosti procjene rizika u prehrambenom lancu, unaprjeđenje objektivnosti i nezavisnosti studija koje koristi EFSA te revizija načina upravljanja EFSA-om sa ciljem osiguranja održivosti ove institucije.

Učesnici sastanka Savjetodavnog foruma upoznati su sa budućim aktivnostima na implementaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva EU (EU MENU).U okviru ove tačke dnevnog reda direktor Hajrić informisao je prisutne o aktivnostima koje se provode na realizaciji istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini shodno EU MENU metodologiji. Ovom prilikom zahvalio je predstavnicima EFSA-e na podršci implementaciji navedenog istraživanja u sklopu projekta „Podrška nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji“.

Na sastanku su prezentovane nove informacije o harmonizaciji prikupljanja podataka o hemijskim kontaminantima, saradnji sa Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA) i novom ciklusu programa EU FORA za period od 2019 -2021. godine.

Savjetodavni forum EFSA-e sastoji se od rukovodioca agencija i institucija za sigurnost hrane svih zemalja članica EU i zemalja članica EFTA-e, a na sastancima učestvuju i predstavnici nadležnih institucija pretpristupnih zemalja.

72AF2