Pripremne mjere za učešće korisnica IPA-e u aktivnostima EFSA-e u periodu od 2019-2021. godine

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernhard Url, izvršni direktor Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za učešće korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u periodu od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Evropske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u oblasti sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcioniše, uključujući razmjenu naučnih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u implementaciji modela analize rizika, koji je definisan Uredbom (EZ) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje učešća zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih naučnih mreža, kao i u procesu izvještavanja EFSA-e, što bi  trebalo doprinijeti izgradnji institucionalnih kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.