157. sjednica VM BiH: Donesen Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici održanoj 7. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode.

Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode utvrđuje se sistem kvaliteta za prehrambene proizvode, koji služi kao osnova za označavanje, te prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju proizvod sa karakteristikama proizvoda sa dodanom vrijednosti i/ili svojstvima sa dodanom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promocije.

Svrha ovog Pravilnika je osiguranje poštenog tržišnog natjecanja za proizvođače prehrambenih proizvoda sa karakteristikama i obilježjima proizvoda sa dodanom vrijednosti te omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode. Pored toga, ovaj propis daje pravne pretpostavke za poštivanje prava intelektualnog vlasništva za prehrambene proizvode koji su zaštićeni u skladu s istim.

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode bit će stavljeni van snage Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10) i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 27/10).