164. sjednica VM BiH: Donesena dva propisa o hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici održanoj 22. januara 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla propisuju se maksimalno dozvoljene količine pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla i usklađuju sa maksimalnim vrijednostima propisanim u Evropskoj uniji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 164. sjednici donijelo i Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda, čime su prihvaćene inicijative subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih organa. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda je nacionalni propis te kao takav nije bio predmet usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Navedeni propisi će, nakon objave u “Službenom glasniku BiH”, biti dostupni i na web stranici Agencije.