178. sjednica VM BiH: Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donesena tri propisa

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. novembra 2019. godine donijelo Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi, Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake  garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uslovi za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklarisanje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namjenjenih za ishranu ljudi. Pored zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uslovi za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklarisanje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regiona i Evropske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive Evropske unije koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za ishranu ljudi.

Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda uređuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake u Bosni i Hercegovini te način izdavanja znaka.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uslovi i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu sa prijedlozima subjekata u poslovanju sa hranom i laboratorija koji provode kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda. Praćenje kvaliteta meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kvaliteta meda putem fizičko-hemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovoj oblasti, Agencija je prethodno, u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima, provela Monitoring kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kvaliteta meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Evropske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.

Svi propisi će, nakon objave u „Službenom glasniku BiH“ biti javno dostupni putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.